Avgjørelser i klagesaker

Nordre Abildsø gård. Klage på Byantikvarens dispensasjon for oppføring av vognskjul etter kulturminneloven § 19

Vår referanse 20/10073

Publisert: 27. mai 2021 | Endret: 29. januar 2024

Riksantikvaren har mottatt klage på Byantikvarens vedtak av 5. august 2020. Byantikvaren fattet dispensasjonsvedtak med tillatelse til oppføring av vognskjul, sørvest i fredningsområdet på Nordre Abildsø (Enebakkveien 210 i Oslo kommune).

Riksantikvaren har etter en helthetsvurdering kommet til at det ikke foreligger feil ved Byantikvarens skjønnsutøvelse og at det derfor ikke er grunnlag for å omgjøre vedtaket. Klagen tas ikke til følge. Riksantikvaren omgjorde vedtaket i sak nr. 20/09481.