Nyheter

Ny håndbok om gamle veger

Oppdatert bok om gamle veger og vegfar er nå tilgjengelig for alle.

Publisert: 4. februar 2022 | Endret: 29. januar 2024

Kongevegen over Filefjell
Kongevegen over Filefjell Foto: Jan Adriansen / Kongevegen over Filefjell, Statens vegvesen

Gamle veger og vegfar er historiens fysiske spor etter kontakt mellom mennesker, etter samferdsel og kommunikasjon. Vi ser i dag hvor stiene grodde frem, hvor veiene ble anlagt og hvordan de ble bygget. Det vitner om samfunnsutvikling, endring i bosetningsmønster, teknologisk utvikling, næringsutvikling og handel. Bevarte veger og vegfar er viktige kulturminner som gir oss innsikt i ulike sider ved vår historie. Mange av de gamle stiene og vegene er i dag også viktige ferdselsårer for friluftslivet.

Den nye håndboka om dette ble første gang utgitt av Direktoratet for naturforvaltning i 1994. I årene etterpå har vi fått ny kunnskap og mer erfaring med å vedlikeholde de gamle vegene, og mer kunnskap om betydningen de har som ressurs. Statens vegvesen og Riksantikvaren har derfor gått sammen om å revidere og utvide håndboka med råd og hjelp til dem som ønsker å bevare de gamle vegene, ta dem i bruk og sette dem i stand.

Et samarbeid

Riksantikvaren har et overordnet ansvar for kulturminner i Norge. Statens vegvesen har et særskilt sektoransvar for nyere tids veghistorie, som også inkluderer de eldste statlig anlagte post- og kongevegene. Fylkeskommunene har forvaltningsansvar for de fredete vegene. Fylkes­kommunene, Sametinget, Sysselmesteren på Svalbard og kommunene er viktige deler av det offentlige forvaltningssystemet som skal ivareta kulturminner og verdifulle kulturmiljøer hvor veger inngår.

Jan Adriansen (SWECO) var engasjert som konsulent og hadde hovedansvaret for revisjonsarbeidet med håndboka, som nå er utgitt i en ny utgave. I tillegg har en svært aktiv referansegruppe bidratt til boka, med deltakere fra Riksantikvaren, Statens vegvesen, Miljødirektoratet, Den Norske Turistforening og Vestland fylkeskommune.

Tilgjengelig bok for nedlasting

Historiske veger og vegfar er attraksjoner og gir mange flotte turopplevelser. Vi håper at boka vil være til nytte og glede for nye lesere, og at den vil inspirere til turer, men også til å ivareta viktige og interessante kulturminner som forteller historier om Norge, om regioner og lokalsamfunn.

Boka distribueres til forvaltningen, aktuelle organisasjoner, forskning og undervisning, og den kan leses som Ebok eller lastes ned fra Riksantikvarens nettsider.

Boka kan også kjøpes hos Vegmuseet.

Den nye håndboka kan leses og lastes ned fra Riksantikvaren nettsider her

Gamle veger og vegfar – en håndbok i vern og tilrettelegging

Tilskudd til foreninger og lag i frivillighetens år 2022

Les mer om tilskudd til lokalhistoriske ferdselsårer i 2022 her