Avgjørelser i klagesaker

Ny-Hellesund kulturmiljø. Klage på avslag på søknad om dispensasjon for tilbakeføring av kulturminne etter kulturminneloven § 20.

Vår referanse 21/04349

Publisert: 12. november 2021 | Endret: 29. januar 2024

Riksantikvaren har mottatt klage på Agder fylkeskommunes avslag på søknad om dispensasjon for tilbakeføring av bygning på eiendommen Hellebo i Ny-Hellesund. Fylkeskommunen avslo søknaden, da det ikke finnes tilstrekkelig med dokumentasjon om hvorvidt det har stått en bygning på det omsøkte stedet, og heller ikke om hvordan dette i tilfelle har sett ut. Tiltaket kunne dermed ikke lenger anses for å være en tilbakeføring.

Riksantikvaren har etter en helhetsvurdering kommet til at det ikke foreligger feil ved fylkeskommunens skjønnsutøvelse og at det derfor ikke er grunnlag for å omgjøre fylkeskommunens vedtak. Klagen tas ikke til følge.