Nyheter

Nye bevaringsstrategier under arbeid

Riksantikvaren jobber med å lage nye, tematiske bevaringsstrategier for hele kulturmiljøfeltet. – Nå har vi lagt fram et utkast til mulige temaer til en begrenset innspillsrunde, sier prosjektleder Dag Erlend Lohne Mohn.

Publisert: 19. april 2022 | Endret: 29. januar 2024

Bergkunst i Alta Foto: Arve Kjersheim, Riksantikvaren

Prosessen frem mot en beslutning fortsetter. Det er først til høsten at forslaget med strategiene blir sendt på høring, og etter det skal strategiene oversendes til Klima- og miljødepartementet for behandling.  

De nye bevaringsstrategiene skal følge opp de nye målene i kulturmiljømeldingen, og vil gi nye prioritereringer for kulturmiljøfeltet.  

– Dette betyr at de nye bevaringsstrategiene vil få stor betydning for alle som jobber og lever med og av kulturminner, sier Mohn. – Vårt utkast til temaer for de nye strategiene er basert på innspillsrunder fra workshops, referansegrupper og en bredt sammensatt styringsgruppe.  

Her er de sju nye temaene som ligger i utkastet:  
 
1. Felleskapets kulturmiljø 
2. Kulturmiljøbaserte opplevelser 
3. Kulturmiljøkunnskap 
4. Levbare byer og steder 
5. Landbruk og utmark 
6. Det moderne Norge industrialiseringen og velferdssamfunnet 
7. Arkeologiske kulturminner i stein 

I tillegg til disse har Kystkultur og Klima blitt valgt som temaer tidligere i prosessen. Det arbeides parallelt med å utarbeide et eller flere bevaringsprogram/vernestrategier for istandsetting av kulturhistorisk viktige kirkebygg. 

Det inviteres nå til å gi innspill til utkastet. Frist for å gi innspill er satt til 10. mai 2022. Deretter skal prosjektgruppen hos Riksantikvaren vurdere innspillene og justere temaene, før styringsgruppen for prosjektet skal ta stilling til retningen for det videre arbeidet. Høring av forslaget er planlagt i oktober-november.

Send tilbakemeldinger og innspill innen tirsdag 10. mai 2022 til bevaringsstrategiarbeid@ra.no 

Utkast til bevaringsstrategier