Avgjørelser i klagesaker

Olden gamle kyrkje. Klage på vilkår om arkeologisk granskning i dispensasjon til legging av gangvei i skifer. Kulturminneloven § 8 første ledd.

Vår referanse 22/00134

Publisert: 1. mars 2023 | Endret: 29. januar 2024

Riksantikvaren har mottatt klage på Vestland fylkeskommunes vilkår om arkeologisk granskning i forbindelse med dispensasjon for legging av skifer på gangvei. Fylkeskommunen fattet vedtak etter anbefalinger fra NIKU, som mente at det ikke kunne ses bort fra at det kunne finnes menneskebein fra hele kirkegårdens bruksperiode i det området det måtte graves i.

Riksantikvaren har etter en helhetsvurdering kommet til at NIKU ikke har gitt en tilstrekkelig redegjørelse for potensialet for å treffe på arkeologiske funn fra middelalderen i det aktuelle området. Riksantikvaren vurderte at tiltaket, som omfattet en gravedybde på bare 25 cm, hadde lavt potensiale for å komme i konflikt med automatisk fredete kulturminner. Riksantikvaren mente at det ville være tilstrekkelig at tiltakshaver dokumenterte gjennomføringen av tiltaket med fortløpende fotografier. Klagen ble tatt til følge.