Ordlister

Ordliste Norsk-Engelsk

Her finner du sentrale begrep i kulturminneforvaltningen oversatt fra Norsk til engelsk og Engelsk til Norsk.

Anlegg –  Site

Antikvariske retningslinjer – Conservation guidelines

Arkeologisk kulturminne – Archaeological heritage/monument/site

Autentisitet – Authenticity

Automatisk fredete kulturminner – Archaeological and architectural monuments and
sites automatically protected by law

Bergkunst – Rock art

Dispensasjon – Exemption

Fast kulturminne – Immovable cultural heritage /monument/site

Forskriftsfredete kulturminner eller kulturmiljøer – Archaeological and architectural monuments
and sites or cultural environments protected by regulation

Fredet kulturmiljø – Protected cultural environment

Fredet kulturminne – Protected monument/site – automatically by law
or by individual protection order

Immateriell kulturarv – Intangible cultural heritage

Innsigelse – Objection

Istandsetting – Put in order/repair

Konservering – Conservation

Kulturarv – Cultural heritage

Kulturlandskap – Cultural landscape

Kulturmiljø – Cultural environment

Kulturminner – Archaeological and architectural monuments and
sites/ cultural heritage

Kulturminneverdi – Cultural heritage value

Landskap – Landscape

Listeført kulturminne – Listed cultural heritage/monument/site/ archaeological
and architectural monuments and sites

Lokal verdi – Local value

Løst kulturminne – Protected object/movable cultural heritage

Miljøovervåking – Environmental monitoring

Nasjonal interesse – National interest

Nasjonal verdi – National value/significance

Naturlandskap – Natural landscape

Nyere tids kulturminne – Post-medieval cultural heritage

Regional verdi – Regional value/significance

Representativitet – Representativeness

Restaurering – Restoration

Sikring – Securing

Skipsfunn – Ship finds

Skjøtsel – Upkeep, maintenance, management

Tiltakshaver – Property owner/developer

Universell utforming – Universal design

Vedlikehold – Maintenance

Vedtaksfredet kulturminne – Cultural heritage/ archaeological and architectural
monuments and sites protected by individual order

Verdensarv – (UNESCO) World Heritage Sites

Verdiskaping– Value creation

Vernete kulturminner – Archaeological and architectural monuments and
sites protected by law or other measures

Thesaurus

Ordnøkkelen – Database med emneord som brukes i flere av Riksantikvarens baser. Mange av ordene har definisjoner.

Last ned ordliste som pdf.

Publisert: 18. februar 2020