Avgjørelser i klagesaker

Øverland nordre. Klage på Vestfold og Telemark fylkeskommunes vedtak om tilskudd. Statsbudsjettet post 71.

Vår referanse 23/01257

Publisert: 25. mai 2023 | Endret: 29. januar 2024

Riksantikvaren har avgjort klage på vedtak om tilskudd til istandsetting av hovedbygningen. Klagen gjaldt tilskuddets størrelse. Fylkeskommunen begrunnet vedtaket med at det bare er deler av stuebygningen som er fredet, og at prosjektet måtte vurderes uavhengig av tiltakene på den ikke-fredete delen. Fylkeskommunen påpekte at det var gitt tilskudd til omtrent 52 % av kostnadene.

Riksantikvaren var enig i fylkeskommunens vurdering, og fant ikke grunnlag for å omgjøre vedtaket. Avgjørelsen var ikke fattet på feil grunnlag eller i strid med føringene i forskriften. Klagen ble ikke tatt til følge.