Prosjekter og satsinger

Orden i kulturmiljødata (OK-data)

Prosjekt Orden i kulturmiljødata (OK-data) har som mål å sikre god og effektiv informasjonsforvaltning av kulturmiljødata. Dette skal gjøres ved å  etablere et grunnlag for god informasjonsforvaltning gjennom en felles terminologi for kulturmiljøforvaltningen, retningslinjer for eierskap, roller og ansvar – og en kvalitetsstandard for kulturmiljødata.

Orden i kulturmiljødata gjennomførte i 2022 og 2023 en kartlegging, der vi tok for oss kulturminneinformasjon i nasjonale tjenester (med fokus på Askeladden), og gjorde en gjennomgang av utvalgte prosesser i forvaltningen, med fokus på informasjonsflyt og informasjonsbehov. Rapport og vedlegg er nå ferdigstilt, og tilgjengelige her.

OK-data vil gjerne rette en stor takk til alle som har bidratt med deltakelse i arbeidsmøter, gjennomlesing og innspill underveis.

Veien videre

Hovedfokus for prosjektet i 2023 vil være felles terminologi for kulturmiljøforvaltningen. Terminologien omhandler sentrale begreper som man finner i Askeladden, for eksempel kulturminne, lokalitet, enkeltminne og ulike kategorier og arter. Prosjektet vil arbeide med å utforme en omforent oversikt over sentrale termer. Resultater fra dette arbeidet vil også publiseres på denne nettsiden.

Kontakt prosjektet

For å komme i kontakt med prosjektet, kan du sende en henvendelse til OK-data@ra.no.

Publisert: 11. mars 2024