Høringer og kunngjøringer

Riksantikvarens høringssvar til Finansdepartementet – Nye regler for skattelegging av eiendom

Den 4. august 2022 sendte Riksantikvaren sitt høringssvar til Finansdepartementet.

Publisert: 2. november 2022 | Endret: 29. januar 2024

Den 9. mai 2022 la Finansdepartementet ut høring på Forslag til særregler om skattlegging av privat konsum i selskap. Riksantikvaren sendte inn våre innspill den 4. august.

I korte trekk

Innenfor kulturmiljøforvaltningen er «vern gjennom bruk» et grunnleggende prinsipp; bruk av fredet og verneverdig eiendom er en forutsetning for å sikre et godt og langsiktig vern. Økt skattlegging av privat konsum i selskap vil kunne gjøre privat bruk av fredet og verneverdig eiendom eid av selskap – aksjeselskap og ansvarlige selskap – mindre økonomisk attraktivt. En svekket økonomi vil kunne medføre reduserte avsetninger til nødvendig vedlikehold og istandsetting, som igjen vil kunne gi et økt tilskuddspress mot kulturmiljøforvaltningen.

Etter Riksantikvarens vurdering vil de foreslåtte reglene om økt skattlegging av privat konsum i selskap kunne trekke i motsatt retning av Stortingets ønske, ved behandlingen av stortingsmeldingen om nye mål i kulturmiljøpolitikken, om skatte- og avgiftsincentiver for å stimulere private eiere til et jevnt og godt vedlikehold av kulturminner og kulturmiljø.

Riksantikvaren henstiller til at det foretas en nærmere vurdering av de foreslåtte reglenes konsekvenser for fredet og verneverdig eiendom, herunder fartøy. Det fremgår av høringsforslaget at FIN vurderer å gjøre unntak fra de foreslåtte reglene for våningshus mv. på landbrukseiendommer i drift. Riksantikvaren ber om at grunnlaget for å etablere et tilsvarende unntak for fredet og verneverdig eiendom, herunder fartøy, generelt eller på gitte vilkår, også vurderes nærmere.