Nyheter

Riksantikvarens innspill til nasjonal ramme for vindkraft

Riksantikvaren og Miljødirektoratet har fått i oppdrag av Klima- og miljødepartementet å gi innspill til Norges vassdrags- og energidirektorats (NVEs) arbeid med Nasjonal ramme for vindkraft.

Publisert: 4. februar 2019 | Endret: 30. januar 2024

Illustrasjonsbilde av vindmøllene i Smøla vindpark. Foto av Jostein Gundersen, Riksantikvaren
Vindkraft Smoela Illustrasjonsbilde: Smøla vindpark. Foto: Jostein Gundersen, Riksantikvaren

Riksantikvaren har gått gjennom NVEs 43 utpekte analyseområder, fordelt over hele landet, og vurdert konsekvensene for kulturminner, kulturmiljø og landskap.

Illustrasjon av logoen til Norges vassdrags- og energidirektorat
Logo Norges vassdrags- og energidirektorat

Riksantikvaren har pekt ut arealer innenfor analyseområdene som vi mener er uakseptable å ta inn i den nasjonale rammen, på grunn av kulturhistoriske interesser.

Riksantikvaren har ansvaret for å vurdere nasjonale og vesentlig regionale kulturminneinteresser innenfor temaene kulturminner, kulturmiljøer og landskap. Landskapstemaet er et samarbeid med Miljødirektoratet.

Oversendelsene fra Riksantikvaren og Miljødirektoratet er del av de innspillene NVE henter inn til Nasjonal ramme for vindkraft. Hele prosjektet er nærmere beskrevet og dokumentert på NVEs nettsider

Dato 04.02.2019 10:17 endret 04.02.2019 10:30