Avgjørelser i klagesaker

Rød Herregård. Klage på Viken fylkeskommunes avslag på tilskudd. Statsbudsjettet post 71.

Vår referanse 23/01182

Publisert: 25. mai 2023 | Endret: 29. januar 2024

Riksantikvaren har avgjort klage på tilskudd til istandsetting av fasadene på hovedbygningen. Viken fylkeskommune begrunnet avslaget med at de på grunn av knappe tilskuddsmidler måtte gjøre strenge prioriteringer og oppfordret til at det ble sendt inn ny søknad neste år.

Riksantikvaren fant ikke grunnlag for å omgjøre vedtaket, da det ikke var fattet på feil grunnlag eller i strid med føringene i forskriften. Direktoratet fant derfor ikke grunnlag for å overprøve fylkeskommunens vedtak. Klagen ble ikke tatt til følge.