Avgjørelser i klagesaker

Salhus Tricotagefabrik. Klage på Vestland fylkeskommunes tilskudd til lønnsmidler. Statsbudsjettet post 72.

Vår referanse 22/02498

Publisert: 1. juli 2022 | Endret: 29. januar 2024

Riksantikvaren har avgjort klage på Vestland fylkeskommunes vedtak om tilskudd fra Statsbudsjettet post 72. Klagen gjelder tilskuddets størrelse. Fylkeskommunens begrunnelse var at det tildelte tilskuddet dekket omtrent 90 % av lønnskostnadene, og at det må gjennomføres strenge prioriteringer når tilskuddsmidlene skal fordeles.

Riksantikvaren var enig med fylkeskommunen. Det ble vektlagt at lønnsmidler til innleid arbeidskraft ble prioritert i årets tildeling, slik at nødvendig kompetanse blir ivaretatt gjennom kunnskapsdeling. Klagen ble ikke tatt til følge.