Avgjørelser i klagesaker

Sem nedre. Klage på avslag på søknad om tilskudd fra statsbudsjettet post 71.

Vår referanse 20/07282

Publisert: 5. januar 2022 | Endret: 29. januar 2024

Riksantikvaren har mottatt klage på Vestfold og Telemark fylkeskommunes avslag på søknad om tilskudd fra statsbudsjettet. Søknaden gjaldt flere tiltak i hovedbygningen, men ble av fylkeskommunen oppfattet slik at den bare gjaldt istandsetting av dører i andre etasje. Begrunnelsen for avslaget var at søknaden var svært mangelfull. Fylkeskommunen påpeker også at det tidligere er gitt tilskudd til prosjekter som er stilt i bero i påvente av at eier engasjerer håndverkere som tilfredsstiller gjeldende kompetansekrav. Det ble presisert at fylkeskommunen ikke har noen aktiv rolle når det gjelder å velge ut hvilke håndverkere som skal utføre og ha overoppsyn med hvordan arbeidene skal gjennomføres.

Riksantikvaren har gjennomgått alle sider av saken og sluttet seg til fylkeskommunens vurdering av at søknaden var mangelfull. Riksantikvaren var også enig i at det er eier selv som må ta initiativ og sørge for å engasjere håndverkere som tilfredsstiller kravene til kompetanse og følge opp at avtalte arbeider blir utført som forutsatt. Klagen tas ikke til følge.