Pressemelding

Arkeologisk sensasjon i Trondheim

Nå mener arkeologer å ha funnet Klemenskirken til Olav den hellige i Trondheim sentrum. Restene av et mulig høyalter i kirken blir vurdert som en arkeologisk sensasjon

Publisert: 10. november 2016 | Endret: 18. desember 2019

Bildet viser Arkeologisk utgraving av Klemenskirken. Her sees fundamentet til det som trolig var høyalteret hvor Olav den helliges kiste ble plassert, ett år etter at han døde på Stiklestad i 1030. Man mener kisten sto i kirken i 25 år, før den ble flyttet videre. Foto: NIKU
Søndre Gate I Trondheim Kirke Og Alter Arkeologisk utgraving av Klemenskirken. Her sees fundamentet til det som trolig var høyalteret hvor Olav den helliges kiste ble plassert, ett år etter at han døde på Stiklestad i 1030. Man mener kisten sto i kirken i 25 år, før den ble flyttet videre. Foto: NIKU

‒ Dette funnet er unikt i både norsk og internasjonal sammenheng. Her kan vi både få bekreftet Snorres kongesaga og starten på helgendyrkelsen av Olav den hellige. I tillegg får vi ny og viktig kunnskap om Trondheims tidlige historie, sier riksantikvar Jørn Holme som besøkte utgravingen torsdag morgen.

Ifølge Snorres kongesaga ble liket av Olav Haraldsson, som et år tidligere døde under slaget på Stiklestad, begravet utenfor Klemenskirken i Trondheim. Han ble deretter bisatt på et høyalter inne i kirken, da han ble erklært hellig av Biskop Grimkjell i 1031.

Bygget av Olav den hellige

Det har i lengre tid foregått arkeologiske utgravinger i Søndre gate i trønderhovedstaden. Ikke nok med at man har funnet det som trolig er grunnmuren til Olav den helliges Klemenskirke fra tidlig på 1000-tallet. Man har også funnet en rektangulær plattformliknende steinkonstruksjon i kirken. Det spekuleres nå på om dette kan være laget for et høyalter, der kisten til Olav den hellige sto og helgendyrkelsen av Olav den hellige startet.

Bilde av Riksantikvar Jørn Holme og utgravingsleder Anna Petersén ved høyalteret i det som trolig er Klemenskirken til Olav den hellige. Foto: Siri Wolland, Riksantikvaren
Soendre Gate Joern Holme Riksantikvar Jørn Holme og utgravingsleder Anna Petersén ved høyalteret i det som trolig er Klemenskirken til Olav den hellige. Foto: Siri Wolland, Riksantikvaren

– Dette er et unikt sted i norsk historie både religiøst, kulturelt og politisk. Vi har bygget mye av den norske identiteten rundt helliggjøringen av Olav, og det var her det begynte, sier Anna Petersén, prosjektleder for utgravningene ved Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU).

Resultat av et byggeprosjekt

Det var som følge av et nytt byggeprosjekt at de arkeologiske utgravingene startet. Området i Søndre gate ble vurdert som så viktig at Riksantikvaren stilte krav om en begrenset utgraving før området blir forseglet av et nybygg.

I tillegg til høyalteret er det funnet en brønn inne i kirkerommet. Det er sannsynlig at brønnen stammer fra samme tid som kirken. Vi vet i dag at Olavskilden i Nidarosdomen har vært viktig i dyrkelsen av Olav som helgen. Nå spør arkeologene seg om også denne brønnen kan knyttes til helgendyrkelsen av Olav. I kirken er det også funnet salvekrus fra senmiddelalder som kan ha blitt benyttet av pilgrimer.

Et enda eldre Trondheim?

Utgravingene viser at kirken ligger innerst i det som var en vik på 1000-tallet. Stedet er trolig Snorre-sagaens Skipakrok, der Olav Tryggvason etablerte byen. Undersøkelsene fortsetter og det er fremdeles mange spennende oppdagelser som ligger og venter i Søndre gate.

Bilde av utgraving av det som arkeologene mener er Klemenskirken til Olav den hellige. Her er arkeologer fra Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) i arbeid. Foto: NIKU
Søndre Gate Trondheim Utgraving av det som arkeologene mener er Klemenskirken til Olav den hellige. Her er arkeologer fra Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) i arbeid. Foto: NIKU

Klemenskirkens fundament er nå datert AD 1015. På samme sted er det funnet rester av fundamenter til en enda eldre kirke. Dette kan muligens være Olav Tryggvasons kongsgårdskirke. Det er tykke kulturlag, det vil si rester av arkeologisk materiale, under kirkene. Disse kulturlagene som ennå ikke er undersøkt, må stamme fra aktivitet på stedet før kirkene ble bygd. Dette reiser interessante spørsmål om hva som har foregått på stedet før år 1000. Det er en etablert sannhet at Olav Tryggvason grunnla byen i 997 på jomfruelig grunn. Kan det vise seg at Trondheim er enda mye eldre?

Fakta om kongene og utgravingen i Søndre gate:

– Olav Tryggvason (Óláfr Tryggvason) var konge i Norge 995–1000. Han skal ha grunnlagt Trondheim i år 997

– Olav II (Haraldsson) den hellige var Norges konge fra 1015 til 1028. Han døde på Stiklestad i 1030. Ble erklært hellig av Biskop Grimkjell i 1031.

– Under den arkeologiske utgravingen er det funnet rester etter to kirker, man antar at kirkene ble bygget av henholdsvis Olav Tryggvason og Olav Haraldsson.

-Olav Haraldssen ble først gravlagt der Nidarosdomen står i dag. Deretter ble han gravlagt ved Klemenskirken, før han ble flyttet inn og bisatt inne i Klemenskirken. Sagaene forteller videre at Olav få år etter ble flyttet til Olavskirken, som sønnen Magnus bygget. Senere ble han flyttet til Mariakirken og deretter tik Kristkirken, dagens Nidarosdomen. Klemenskirken ble etter alt å dømme for liten for Olav den hellige.

– En gravplass rundt kirken kan ha blitt etablert allerede på 1100-tallet. Klemenskirken ser ut til å ha gått ut av bruk/blitt revet på 12-1300-tallet. Mens gravplassen ser ut til å ha vært i bruk også etter den tid.

– Arkeologenes foreløpige teori er at stedet man nå undersøker er viken inn fra elvens hovedløp, som er beskrevet i Snorres kongesaga. Stedet ble kalt Skipakrok, og skal i følge sagaen være her Olav Tryggvasson grunnla byen Trondheim.

10.11.2016 11:12 endret 21.11.2016 11:06

Pressevakt Riksantikvaren

Ikke send sms, telefonen viderekobles.
Telefonen er betjent i vanlig kontortid.
Tel: 404 65 153