Pressemelding

Brannen i Risør

Brannen i trehusmiljøet i Risør sentrum er en påminnelse om hvor viktig det er med gode brannsikringstiltak. Varmesøkende kameraer var avgjørende for at omfanget av brannen ikke ble større.

Publisert: 24. februar 2021 | Endret: 26. februar 2021

Det er viktig å hindre brann i Norges 200 verneverdige trehusmiljøer I Risør finner vi en av Nordens best bevarte trehusbebyggelser. Bildet er tatt i 2004, og viser hvor tett bebyggelsen er i byen. Foto: Ina Borgen Snaprud, Riksantikvaren

I Risør finner vi en av Nordens best bevarte trehusbebyggelser. Husene som nå er skadet i brannen, står i et bymiljø som er oppført i Riksantikvarens NB! Register. Det vil si at dette bymiljøet er det knyttet nasjonale interesser til å bevare.

Risør er en av Sørlandets eldste byer og hollandsk tømmerfart fra 1400 og 1500-tallet gjorde den til ladested under Skien i 1630. I en bybrann i 1861 forsvant hele 248 bygninger. Etter brannen ble Risør raskt gjenoppbygget og fikk dagens karakteristiske bystruktur og hvite fasader.

– Risør kommune og Aust-Agder fylkeskommune så tidlig verdiene i byen og har over flere tiår har tatt ansvar for å ivareta de historiske kvalitetene i byen. Dette gjør at Risør er en av de best bevarte trehusbebyggelsene i Norge, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Om brannsikring og tilskudd

Ansvaret for brannsikring er i hovedsak delt mellom kommunen og eierne av byggene. Når det gjelder brannsikring av trehusområder har kommunen et særskilt ansvar.

– Risør kommune har tatt brannsikring på største alvor. Dagens hendelse viser at varmedetekterende kameraer er effektive i bybrannsikring. Kommunen har også mottatt støtte fra Riksantikvaren i arbeidet med brannsikring, sier Hanna Geiran

Tilskuddsordningen for brannsikring av tette trehusmiljøer ble overført fra Riksantikvaren til fylkeskommunene fra 2021.

Riksantikvaren har på sine hjemmesider informasjon om tilskuddsordninger og hvordan søke om dette for kulturminner og kulturmiljøer, deriblant tilskudd til trehusmiljøer. Riksantikvaren har også informert alle aktuelle kommuner om tilskuddsordningen de siste årene. Agder fylkeskommune fikk i år tildelt tilskudd og tilsagn på samlet 1 277 000. Dette brukes til tiltak i flere kommuner. Risør er en del av de tette trehusmiljøene som kan søke nasjonale tilskuddsmidler til brannsikring av tette trehusmiljø.

Se nærmere info om dette her https://www.riksantikvaren.no/veileder/tilskudd-til-brannsikring-av-tette-trehusomrader/

Brann i tette trehusmiljøer

Enhver brann er en tragedie for de som blir rammet. Det er viktig å sikre mot brann, og å ha rutiner for å følge opp at dette blir ivaretatt. Å sikre mot brann først og fremst av hensyn til personsikkerhet.

Men å unngå tap av uerstattelige kulturhistoriske verdier er ett av Stortingets nasjonale mål. Det ble i år avsatt 12 millioner til brannsikring av tette trehusmiljøer. De største områdene med sammenhengende, gammel trehusbebyggelse har vi i byer, som i Bergen, i Halden sentrum, gamle Stavanger og i store deler av Trondheim. Andre kjente trehusmiljøer finner vi i Røros, Lærdal og Levanger. De hvite trebyene langs kysten er også velkjent for sine trehusmiljø.

Den tette trehusbebyggelsen er noe av det som er særpreget for norsk arkitektur. Få europeiske land har en bebyggelse som tilsvarer den tette trehusbebyggelse vi har i Norge. Her er det viktig at kommunene følger opp sitt ansvar i forhold til brannsikring.

Pressevakt Riksantikvaren

Ikke send sms, telefonen viderekobles.
Telefonen er betjent i vanlig kontortid.
Tel: 404 65 153