Pressemelding

Deler av Engene dynamittfabrikk vil bli fredet

Engene dynamittfabrikk på Sætre i Hurum er trolig den siste bevarte fabrikken i sitt slag i verden. Nå skal deler av anlegget fredes for ettertiden, mens de delene som utgjør en sikkerhetsrisiko, vil bli revet.

Publisert: 24. april 2018 | Endret: 17. desember 2019

Bilde av Engene Dynamittfabrikk sitt skilt. Fotografert av Marai S. Lytomt, Riksantikvaren
Fabrikkskilt Engene dynamittfabrikk ligger på Sætre i Hurum. Foto: Maria S. Lytomt, Riksantikvaren

Produksjonen på Engene dynamittfabrikk var basert på Alfred Nobels patent. Fabrikken var i drift fra 1876 til 1976, og anlegget huser blant annet verdens eldste bevarte produksjonslinje for nitroglycerin og dynamitt.

Engene dynamittfabrikk er et kulturminne av nasjonal og internasjonal verdi, og har vært midlertidig fredet siden 2007. Riksantikvaren, Buskerud fylkeskommune og Orica, som eier anlegget, har etter en grundig prosess blitt enige om omfanget av vern. Deler av anlegget skal fredes, mens de delene av anlegget som utgjør en sikkerhetsrisiko, skal saneres. Saneringen innebærer både riving av bygninger og fjerning av masser i grunnen i området.

Den eldste delen av anlegget utgjør en sikkerhetsrisiko som ikke er forenlig med fredning, og må rives. Hele Engene dynamittfabrikk er godt dokumentert. Området kan gjenoppleves gjennom virtuell teknologi eller på andre måter inngå i et fremtidig museum eller formidlingssenter.

Grundige sikkerhetsvurderinger

Det har blitt utarbeidet tre sikkerhetsrapporter om anlegget. Bygninger og installasjoner på anlegget er grundig undersøkt, og det er også gjort undersøkelser i grunnen.

På oppdrag fra Riksantikvaren har Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) foretatt en uavhengig vurdering av dokumentasjonen av Engene. Riksantikvaren har lagt FFIs rapport til grunn for utvalget av hvilke bygninger og installasjoner på Engene som må rives, og hvilke som blir foreslått fredet. Det vil også bli gjort fortløpende vurderinger av sikkerheten underveis i det fremtidige rive- og oppryddingsarbeidet. Hvis det skulle oppstå behov for det, vil tillatelsen bli utvidet til å gjelde større deler av anlegget.

Fredningsprosess

Nå vil fredningssaken starte opp. Buskerud fylkeskommune utarbeider forslag til fredning. Et foreløpig omfang av fredningen er klart (se kart og oversikt over bygninger nederst i saken), dette kan bli endret underveis. En fredningssak er en demokratisk prosess med høringer underveis.

Informasjonsmøte

Onsdag 2. mai vil det bli arrangert et informasjonsmøte i Hurum om fredningen av Engene dynamittfabrikk. Møtet er åpent for alle interesserte. Arrangør er Hurum kommune og Buskerud fylkeskommune.

Informasjonsmøte om fredningen av Engene dynamittfabrikk
Tid: Onsdag 2. mai kl. 18.30
Sted: Rådhuset i Hurum, Nordre Sætrevei 1, Sætre.

24.04.2018 13:19 endret 27.04.2018 10:17

Pressevakt Riksantikvaren

Ikke send sms, telefonen viderekobles.
Telefonen er betjent i vanlig kontortid.
Tel: 404 65 153