Pressemelding

Etterlyser dokumentasjon i Ekely-saken

Riksantikvaren mener utbyggers søknad i Ekely-saken mangler vesentlig dokumentasjon. Derfor sender vi saken tilbake til Byantikvaren for ny utredning og behandling.

Publisert: 24. januar 2017 | Endret: 19. desember 2019

Edvard Munchs atelier med hage, kunstnerboligene på Ekely og et område rundt er fredet etter kulturminneloven. I ytterkant av fredningsområdet ligger den såkalte Kikkut-kollen, som var en viktig bakgrunn for flere av Munchs malerier. Store deler av kollen med vegetasjon er en del av fredningsområdet. Det trengs dispensasjon fra fredningen for å kunne bygge nytt i det fredete området.

I et planforslag har Spor arkitekter AS søkt dispensasjon fra fredningen til kunstprosjektet «A house to die in» på Kikkut-kollen. I prosjektet er det kun underjordisk adkomst og vannspeil med underjordisk atelier som ligger innenfor fredningsområdet og skal behandles som dispensasjonssak. Boligdelen som er planlagt over bakken ligger utenfor fredningsgrensen og er ikke en sak for Riksantikvaren.
– Riksantikvaren skal ikke ta stilling for eller mot «A house to die in». Vår oppgave er å vurdere om det er grunnlag for å gi dispensasjon fra fredningsbestemmelsene. Det vil si, om det er mulig å gjøre endringer i det fredete området, sier avdelingsdirektør Hanna Geiran hos Riksantikvaren.
Riksantikvaren er klageinstans for Byantikvaren i Oslo i saker som angår kulturminneloven. Riksantikvaren har fått Ekely-saken oversendt fra Byantikvaren i Oslo, som ga dispensasjon fra fredningen. Det kom inn 19 klager på Byantikvarens vedtak om å gi dispensasjon. Klagefristen i dispensasjonssaken gikk ut i begynnelsen av desember, og siste klage ble oversendt fra Byantikvaren til Riksantikvaren 21. desember.

– Som klageinstans skal Riksantikvaren påse at saken er godt nok opplyst før vedtaket fattes. Etter vår vurdering gir ikke dokumentasjonen som følger søknaden et tilstrekkelig grunnlag til å kunne bedømme dispensasjonsvedtaket og realitetsbehandle klagene. Vi sender saken tilbake til Byantikvaren, ikke minst for å sikre at også klagerne skal få mulighet til å ta stilling til den nye dokumentasjonen når den kommer, sier Hanna Geiran.

Byantikvaren vil nå få ansvar for å innhente dokumentasjon og behandle saken på ny. Det nye vedtaket fra Byantikvaren vil kunne påklages til Riksantikvaren. Det er særlig tre punkter der Riksantikvaren påpeker at det mangler dokumentasjon i Ekely-saken:

  • Manglende visualisering
    Illustrasjonsmaterialet som følger søknaden er begrenset til enkle plan og snitt, og enkelte avfotograferte tredimensjonale modeller. Det mangler særlig illustrasjoner av den foreslåtte hovedinngangen til atelieret fra St. Georgs vei.
  • Manglende utredning av konsekvenser som følge av terrenginngrepet
    Rapporten om grunnforhold og anleggstekniske vurderinger som følger søknaden inneholder ingen fullgod grøntfaglig vurdering, og gir ikke et tilstrekkelig grunnlag for å vurdere eventuelle negative konsekvenser for vegetasjonen på lengre sikt, f.eks. som følge av endring i grunnvannstanden.
  • Manglende vurdering etter naturmangfoldloven
    Byantikvaren anmodes om å vurdere hvilke konsekvenser utbyggingen har for naturmangfoldet på stedet, og undersøke muligheter for å unngå eller begrense skader.

Dato 24.01.2017 11:59 endret 24.01.2017 12:59

Pressevakt Riksantikvaren

Ikke send sms, telefonen viderekobles.
Telefonen er betjent i vanlig kontortid.
Tel: 404 65 153

Les Riksantikvarens vedtak her