Pressemelding

Midlertidig fredning av Henningsvær fyrlykt

Kystverkets fyrlykt på Henningsvær fyr i Vågan kommune blir midlertidig fredet av Riksantikvaren.

Publisert: 4. oktober 2018 | Endret: 18. desember 2019

Bildet viser Henningsvær fyrlykt. Foto er tatt av Mari Søbstad Amundsen, Riksantikvaren
Henningsvær Fyrlykt Foto: Mari Søbstad Amundsen, Riksantikvaren

Kystverkets fyrlykt på Henningsvær fyr utgjør en viktig signatur for Norges best bevarte fiskevær Henningsvær. Fyrlykten fra 1935 står rett ved siden av det gamle fyret fra 1857, og forteller en viktig og nasjonal fyrhistorie gjennom 160 år.

Fyrlykten er nå tatt ut av drift, og Kystverket har siden 2015 hatt planer om å rive fyrlykten. Grunnen lykten står på er i privat eie, og grunneierne har sterkt motsatt seg riving.

Riksantikvaren har bedt Kystverket om en garanti innen 3. oktober for at fyrlykten ikke blir revet, ikke minst fordi det utredes en større kulturmiljøfredning av deler av Henningsvær. Da Riksantikvaren ikke har mottatt svar innen fristen, iverksettes den midlertidige fredningen. Den innebærer at det er forbudt å rive fyrlykten eller foreta endringer av lykten, uten tillatelse fra Riksantikvaren. Fyrlykten må også sikres et forsvarlig vedlikehold.

Midlertidig fredning

Riksantikvaren kan fatte vedtak om midlertidig fredning inntil permanent fredning er gjennomført. Et slikt vedtak kan fattes når kulturminnet står i fare for ødeleggelse eller skade. Vedtaket har umiddelbar gyldighet, og gjelder inntil området er fredet ved endelig fredningsvedtak, eller inntil det eventuelt er opphevet skriftlig.

04.10.2018 15:47 endret 04.10.2018 15:47

Pressevakt Riksantikvaren

Ikke send sms, telefonen viderekobles.
Telefonen er betjent i vanlig kontortid.
Tel: 404 65 153