Pressemelding

Tilskudd til fartøy i 2017

Riksantikvaren fordeler 60 millioner kroner til fartøyvern i 2017. Tilskuddene går til antikvarisk istandsetting av freda og verna fartøy over hele landet.

Publisert: 6. mars 2017 | Endret: 19. desember 2019

Bilde av M/K Fuglø. M/K «Fuglø» blir ferdigstilt i 2017 etter en omfattende restaurering. Foto: Erik Småland, Riksantikvaren
Fuglø M/K «Fuglø» blir ferdigstilt i 2017 etter en omfattende restaurering. Foto: Erik Småland, Riksantikvaren

Det finnes i dag ca. 240 fartøy på Riksantikvarens verneliste. Av disse er 14 fredet. Fartøyvernet i Norge hviler på innsatsen til flere tusen frivillige, som årlig legger ned over 150 000 dugnadstimer på istandsetting, drift og vedlikehold av våre vernede og fredede fartøy.

– Fartøyvernet er helt avhengig av innsatsen fra de frivillige, som gjør en fantastisk jobb.  Målet med de statlige tilskuddene er å få flest mulig av de historiske fartøyene til å være i bruk slik at mange får oppleve dem i sitt rette element, på sjøen, sier riksantikvar Jørn Holme.

Midlene til fartøyvern kommer fra statsbudsjettets kap. 1429 post 74 (Klima- og miljødepartementet).

Årets tildelinger

Noen fartøy blir ferdigstilt i år etter omfattende restaurering. Et av disse er fraktefartøyet M/K «Fuglø», som med årets tildeling på 1,1 millioner kroner blir ferdigstilt ved Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum.

Ferdig blir også jernbåten «Bjørn», bygget som kombinert passasjer- og slepebåt i Bergen så tidlig som 1866. «Bjørn» var i bruk som sjødampsprøyte under Bergenbrannen i 1916 og brannen på Bryggen i 1955. Fra 1956 har den vært tankbåt for vann.

Bilde av D/S "Stavenes", bygd i 1904 for Fylkesbåtane i Sogn og Fjordane, får 1 million kroner i tilskudd. Etter 26 år med dugnadsarbeid gikk skipet teknisk prøvetur i desember 2016. Sist skipet gikk for egen dampmaskin var i 1953. Nå starter snart arbeidet med lugarer og salonger. Foto: Samferdselsfoto/Tor Arne Aasen
Stavenes D/S "Stavenes", bygd i 1904 for Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane, får 1 million kroner i tilskudd. Etter 26 år med dugnadsarbeid gikk skipet teknisk prøvetur i desember 2016. Sist skipet gikk for egen dampmaskin var i 1953. Nå starter snart arbeidet med lugarer og salonger. Foto: Samferdselsfoto/Tor Arne Aasen

Med årets tilskudd videreføres også en rekke større restaureringsprosjekt. I tillegg kan mange fartøy som må dokksettes for kontroll og mindre utbedringer få beholde sine sertifikater. Riksantikvaren har også lagt vekt på å støtte opp under det frivillige arbeidet og gjennomføre midlertidige sikringstiltak på fartøy av særlig historisk interesse. Blant større satsninger som videreføres i 2017 er restaurering av seiljakten «Jelse» fra ca. 1760, lokalbåten «Jøsenfjord» fra 1886, fiskekutteren «Fremad II» fra 1888, lokalbåten «Hvaler» fra 1892, dampskipet «Stavenes» fra 1904, fraktebåten «Ekar» fra 1915, badefergen «Sjøbad II» fra 1923, den bilførende lokalbåten “Granvin» fra 1931, bygderuta «Grytøy» fra 1954 og jernbanefergen «Storegut» fra 1956. Sistnevnte går på Tinnsjøen og skal i drift sommeren 2017.

Bilde av båten M/S "Andholmen" som ble bygd som fiskeskøyte i 1937, men er mest kjent for sin krigshistorie. Foto: Erik Småland, Riksantikvaren
Florø M/S "Andholmen" ble bygd som fiskeskøyte i 1937, men er mest kjent for sin krigshistorie. «Andholmen» ble rekvirert av den norske marinen i april 1940 og var under militær kommando under hele krigen. Den var bl.a. stasjonert på Shetland der den ble brukt til operasjoner langs kysten av Norge. Foto: Erik Småland, Riksantikvaren

Hvem kan få tilskudd?

For å kunne søke Riksantikvaren om tilskudd til fartøyvern, må fartøyet ha status som «vernet skip». For at et fartøy skal kunne få tilskudd, er det særlig to forhold som er viktige. Det ene er fartøyets kulturhistoriske relevans for norsk maritim virksomhet. Det andre er fartøyets fysiske tilstand og graden av autentisitet.

Riksantikvaren vurderer også realismen i prosjektene og det lokale engasjementet. Det legges også vekt på å at det over tid skal være en rimelig geografisk fordeling av ressursene.

I 2017 satses det på å holde fremdrift ved igangsatte prosjekt for å kunne frigjøre verkstedfasiliteter og tilskuddsmidler for kommende prosjekt.
For 2017 har det kommet inn søknader fra 154 fartøyer på til sammen ca. 285 millioner kroner. Riksantikvarens budsjett dekker kun 21 % av den totale søknadsmassen.

Fylkesvis oversikt over tilskudd til fartøyvern 2017

 

Mottaker Byggeår Type Tilskudd
Flid I 1940 Fiskefartøy/fangstfartøy småhval 75 000
Fuglø 1877 Fraktefartøy 1 093 902
Grytøy 1954 Bygderute 3 000 000
Svenja 1932 Fiskefartøy, kutter 450 000
Signe I 1908 Fiskefartøy, skøyte 471 250
Sum Troms 5 090 152
 
Nordland
Bolga 1952 Fangstfartøy, småhval 81 000
Gamle Salten 1953 Kyst-/Hurtigrute 500 000
Glimt II 1933 Fiskefartøy, kutter 978 150
Nordstjernen 1937 Fiskefartøy, kutter 450 000
Sum Nordland     2 009 150
 
Sør-Trøndelag
Epo (ex. Rødskjæl) 1914 Tankskip, mineralolje 250 000
Stoksundferja 1963 Bilferge, fjordferge med sidehus 1 800 000
Hansteen 1866 Forskningsfartøy, seildampskip 910 000
Sum Sør-Trøndelag     2 960 500
 
Møre og Romsdal
Hindholmen 1916 Fiskefartøy, ex. fiskedampskip 180 000
Sum Møre og Romsdal     180 000
 
Sogn og Fjordane
Gamle Solundir 1972 Passasjer/snøggbåt 226 320
Stangfjord 1933 Skyssbåt 40 000
Stavenes 1904 Dampdrevet lokalskip 1 000 000
Sum Sogn og Fjordane     1 266 320
 
Hordaland
Bergseth 1915 Fraktefartøy, sandbåt 50 000
Bjørn 1866 Vanntankskip, ex. Dampslupp og brannbåt 50 000
Eitrheim 1937 Arbeidsrute 350 000
Folgefonn 1938 Bilferge, fjordferge med overbygg 100 000
Granvin 1931 Bilførende lokalskip 2 000 000
Nordstjernen 1956 Hurtigruten Bergen-Kirkenes 750 000
Skånevik 1967 Bilferge, fjordferge med overbygg 597 200
Vestgar 1957 Sjøbuss 1 400 000
Sum Hordaland     5 297 200
 
Rogaland
Andholmen 1938 Fiskefartøy / Shetlands-båt 50 000
Ekar 1915 Fraktefartøy 951855
Fremad II 1888 Fiskefartøy, kutter 5 000 000
Jøsenfjord 1886 Bilførende lokalskip 3 250 000
Riskafjord II 1864 lokalskip 500 000
Rogaland 1929 Kystruten Oslo-Bergen 840 000
Sandnes 1950 Nattruten Sandnes-Stavanger-Bergen 660 000
Sum Rogaland     11 251 855
 
Aust-Agder
Aril 1975 Redningsskøyte 100 000
Sum Aust-Agder     100 000
 
Buskerud
Greven 1953 Slepebåt, tømmer 35 000
Sum Buskerud     35 000
 
Telemark
Ammonia 1929 Dampdrevet jernbaneferge 353 000
FDV-Rjukanbanen (vedlikehold ferger og fergeanlegg) 2 477 000
Gamle Kragerø 1961 Bilferge, fjordferge med sidehus 66 770
Storegut 1956 Jernbaneferge 3 241 875
Hans Martin 1918 Slepebåt, betongskrog 40 000
Sum Telemark     6 178 645
 
Vestfold
Jærbuen II 1898 Lystfartøy, seilbåt 873 000
Sum Vestfold     873 000
 
Oppland
Skibladner 1856 Dampdrevet hjulbåt 3 000 000*
Sum Oppland     3 000 000
 
Akershus
Mjøsfergen 1923 Bilferge, pendelferge 780 000
Minneslippen (slippanlegg for verneflåten i Mjøsa) 1 389 250*
Sum Akershus     2 169 250
 
Oslo
Børøysund 1908 Dampdrevet lokalskip 1 300 000
Hamen 1949 Lasteskip, utenriksflåten 500 000
Sjøbad II 1923 Badeferge  1 256 600
Styrbjørn 1910 Dampdrevet slepebåt 380 000
Sum Oslo 3 436 600
 
Østfold
Fix 1891 Slepebåt 792 500
Hvaler 1892 Lokalskip 408 000
Jelse 1760 ca. Fraktefartøy, seilskip 750 000
Sum Østfold     1 950 500

 

Eventuelle forhåndstilsagn for 2018 kommer i tillegg.

* Inkluderer tilsagn for 2017 gitt i 2016.

SAVOS-ordningen**

Nord-Trøndelag fylkeskommune            1 500 000
Møre og Romsdal fylkeskommune               500 000
Sogn og Fjordane fylkeskommune               300 000
Hordaland fylkeskommune            1 340 000
Rogaland fylkeskommune            1 100 000
Aust-Agder fylkeskommune               125 000
Bremanger kommune                 60 000
Sum SAVOS-ordningen             4 925 000
Ikke fartøy 
Norsk Forening for Fartøyvern            2 463 710
Sum Ikke fartøy             2 463 710

 

** SAVOS-ordningen er en avtale der Riksantikvaren bidrar med samme sum som fylkene selv bevilger til fartøyvern. SAVOS-fylkene kan derfor lokalt fordele det dobbelte av sine egne bevilgninger. Tilskuddene som fordeles lokalt er følgelig dobbelt så store som den summen som står oppført for hvert fylke i denne oversikten.

Dato 06.03.2017 10:42 endret 06.03.2017 11:32

Pressevakt Riksantikvaren

Ikke send sms, telefonen viderekobles.
Telefonen er betjent i vanlig kontortid.
Tel: 404 65 153