Pressemelding

Tilskudd til istandsetting av fredete bygg i 2020

I 2020 fordeler Riksantikvaren 152 millioner kroner til istandsetting av fredete bygg.

Publisert: 4. mars 2020

Ringnes gård
Ringnes gård Ringnes gård i Buskerud består av flere verneverdige hus og to fredete loft fra 1700-tallet. Loftene har de siste årene blitt istandsatt med midler fra bevaringsprogrammet for fredete bygg i privat eie. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

I Norge er det rundt 3400 fredete hus som er i privat eie. Nær halvparten av disse bygningene er i god stand, mens de øvrige trenger moderat eller omfattende istandsetting.

Det kan være alt fra herregårder til husmannsplasser.

− Bygningsarven vår er viktig. Den fredede bygningsarven er en verdifull samfunns- og klimaressurs. Eierne gjør en stor og viktig innsats for å ta vare på våre felles kulturminner. Derfor støtter regjeringen det viktige arbeidet med å bevare den nære historien vår, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Gjennom Riksantikvarens bevaringsprogram for fredete bygninger i privat eie kan eierne få støtte til konkrete istandsettingsprosjekter og sikringstiltak etter søknad. Tilskudd til istandsetting og skjøtsel sees i sammenheng med andre virkemidler og innsats.

− Fredete bygg er verdifulle i seg selv, men kan også være en ressurs i lokalsamfunnet. Vi håper at fylkeskommunene støtter opp om dette arbeidet også med egne tilskuddsmidler. Det finnes mange spennende muligheter for verdiskaping knyttet til kulturminner, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Lokale eiere

Årets tilskuddsfordeling fra Riksantikvaren er nå klar. Midlene går til fylkeskommunene, som deler ut tilskudd til lokale eiere. Tilskudd til istandsetting skal gå til private eiere av fredete bygninger, anlegg, kulturmiljø og andre særlig verdifulle kulturmiljø og landskap.

Kulturminner tilknyttet kystkultur som har nasjonal verdi og høy regional verdi kan også tildeles tilskudd selv om kulturminner/kulturmiljøet ikke er fredet.

Budsjettfordeling

I år er det Viken, Innlandet og Vestland som får de største summene. Viken får 25,5 millioner, Innlandet får 22,5 millioner og Vestland fylke får 23,5 millioner kroner til ulike istandsettingsprosjekter.

Midlene deles ut med en oppfordring om at også fylkeskommunene gir tilskudd til sine fredete bygninger.

Fylkesvis oversikt

Tilskuddsmottakere Tildeling 2020
Viken 25 500 000
Oslo, Byantikvaren   2 000 000
Innlandet 22 500 000
Vestfold og Telemark 18 500 000
Agder   8 500 000
Rogaland   3 500 000
Vestland 23 500 000
Møre og Romsdal   5 000 000
Trøndelag 14 000 000
Nordland 10 500 000
Troms og Finnmark 11 500 000
Sametinget   7 000 000
Sum fylkene 152 000 000

Pressevakt Riksantikvaren

Ikke send sms, telefonen viderekobles.
Telefonen er betjent i vanlig kontortid.
Tel: 404 65 153