Pressemelding

Tilskudd til verdiskaping 2019

Riksantikvaren gir støtte til 15 verdiskapingsprosjekter på kulturminnefeltet i år. Blant prosjektene som får støtte er uthavner i Agder, postvegen i Møre og Romsdal og kulturlåver i Oppland.

Publisert: 27. mars 2019 | Endret: 17. desember 2019

Engøyholmen kompetansesenter i Stavanger får tilskudd fra Riksantikvaren. Bilde er fra formidling av håndverk under Tall Ships Races i Stavanger 2018. Fotograf Engøyholmen
Engøyholmen Engøyholmen kompetansesenter i Stavanger får tilskudd fra Riksantikvaren. Her fra formidling av håndverk under Tall Ships Races i Stavanger 2018. Foto: Engøyholmen

Siden 2006 har Riksantikvaren gitt støtte til en rekke verdiskapingsprosjekter rundt omkring i landet.

– Kulturminner har et stort potensial for verdiskaping, og kan være et godt bidrag til nærings- og lokalsamfunnsutvikling. I år har vi mottatt 32 prosjektsøknader og gir støtte til 15 prosjekter i åtte fylker, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Tilskuddene går til lokale og regionale prosjekter, blant annet innen reiseliv, ny bruk av bygninger, kultur- og mattradisjoner,  folkehelse og friluftsliv.

Riksantikvaren har gitt støtte til verdiskaping på kulturminnefeltet siden 2006.  De tre siste årene har Riksantikvaren gitt over 21 millioner kroner i tilskudd til lokale og regionale prosjekter.

Prosjektene som får støtte i 2019:


Kongevegen over Dovre, Trøndelag

Et samarbeid med Oppland og Trøndelag fylkeskommuner, kommuner, lokalt næringsliv, organisasjoner og Statens vegvesen om næringsutvikling, bedriftsnettverk, informasjon for økt bruk av den gamle kongevegen Dovre og Oppdal.
Tilskudd: Inntil 700 000 kroner

Vitalisering av veiter og gårdsrom i Midtbyen, Trøndelag
Trondheim kommune v/byantikvaren har i to år lagt ned mye arbeid for å bevisstgjøre beboere og besøkende om verdien av bakgårdsbebyggelse, bakgater og gårdsrom. Gjennom prosjektet har allmennheten fått tilgang til lite brukte deler av byen. Det er holdt folkemøter, nattevandringer og det er ryddet og malt for å vise og gjøre det som er bak fasadene innbydende og tilgjengelig.
Tilskudd: Inntil 400 000 kroner

Ein bit av historia – postvegen i Møre og Romsdal
Flere deler av postvegen mellom Bergen og Trondheim (1785-1804) er av stor kulturhistorisk verdi, og noen av delene går gjennom Møre og Romsdal. Fylkeskommunen ønsker å stimulere til økt bruk både i folkehelseperspektiv og med tanke på inkludering.
Tilskudd: Inntil 1 million kroner

Molde – Storgatas ansikter, Møre og Romsdal
Storgata i Molde måtte gjenoppbygges etter 2. verdenskrig. Gjenreisingsbebyggelsen har kvaliteter som kommunen ønsker å få fram gjennom fargebruk, fasadefornyelse og mindre kulturminnetiltak.
Tilskudd: Inntil 500 000 kroner

Engøyholmen kompetansesenter, Rogaland
Engøyholmen ligger midt i Stavanger havn. Kystkultursenteret har en rekke bygninger som vedlikeholdes og brukes til inkludering, sysselsetting og undervisning. For å styrke og utvide virksomheten skal flere bygninger og tekniske installasjoner tas i bruk.
Tilskudd: Inntil 500 000 kroner

Uthavner – lokale prosjekter, Aust-Agder og Vest-Agder
Riksantikvaren har tidligere gitt støtte til næringsutvikling, markedsføring og produktutvikling i uthavnene. Årets tilskudd går til oppfølging av den regionale satsingen på uthavnene med vekt på lokalt aktørsamarbeid i Ny-Hellesund og Lyngør.
Tilskudd: Inntil 175 000 kroner

Tollerodden-Herregården, Vestfold
Området er en historisk bydel i Larvik og er en del av Riksantikvarens NB!-register.  Bygningene er fredet eller regulert til bevaring. Tilskuddet skal gå til å ta vare på og synliggjøre historiske kvaliteter og gjøre området attraktivt for næring.
Tilskudd: Inntil 400 000 kroner

Kulturarvopplevelser, Buskerud
Det er et bredt samarbeid mellom avdelingene for næring og kultur i fylkeskommunen. Prosjektet er en videreføring av et tilskudd fra 2018 og midlene går til lokale prosjekter for bruk, istandsetting og opplevelse av kulturarven. Årets tildeling er en styrking av satsingen.
Tilskudd: Inntil 500 000 kroner

Nordre Øyeren, Akershus
I nordre del av Øyeren og nedre del av Glomma er det en rekke fløtingsminner. Her finner vi Bingen lenser og Fetsund lenser, men også mindre plasser langs elva hvor fløterne og oppsynsmenn bodde. Fire kommuner har gått sammen og ønsker å tilrettelegge disse plassene for overnatting og aktivitet.
Tilskudd: Inntil 250 000 kroner

Vegalangs i Vormadalen, Akershus
Nes kommune har en rekke «kulturminnebønder». Dette er bønder som ønsker å åpne gårdene sine i reiselivssammenheng. Kommunen ønsker å tilrettelegge en sykkeltur mellom gårdene og i kulturlandskapet som er klassifisert å ha nasjonal interesse.
Tilskudd: Inntil 180 000 kroner

Inkluderingsprogram, Akershus
Museene i Akershus fikk tilskudd i 2018 til å starte et program hvor kulturminner og kulturhistorie tas i bruk for å inkludere dem som står utenfor det ordinære arbeidslivet. Programmet har overføringsverdi til museer og andre institusjoner. I år spisses programmet til inkludering av unge mellom 18 og 30 år som står utenfor med tanke på arbeid og utdanning.
Tilskudd: Inntil 600 000 kroner

Kulturlåver, Oppland
Fire kunstnere i Oppland har verksteder eller har utstillinger knyttet til enhetslåver og prestegårder.  Det er stort lokalt engasjement om låvene på Balke, Ringebu prestegård og Våga prestegård. Vi støtter opp om virksomheten sammen med fylkeskommunens kulturavdeling. Enhetslåver er et truet element i landskapet og vi ønsker å vise alternativ bruk.
Tilskudd: 400 000 kroner

Vandringer i kirkehistorien, Oppland
Valdres natur- og kulturpark ønsker å få til en sammenhengende vandringssti mellom Hedalen og Øye stavkirker. De søker om tilskudd til å starte arbeidet rundt Lomen stavkirke med kafédrift, rydding av parkeringsplass, stier i området og formidling av en spennende historie på forskjellige plattformer.
Tilskudd: 200 000 kroner

Kulturarv og regional utvikling, Oppland
Oppland og Hedmark fylkeskommuner vil ta i bruk kulturarv for å bygge den nye regionen Innlandet.  De ønsker å bygge partnerskap mellom fylkene og med kommunene i Innlandet. De vil arrangere en konferanse høsten 2019 som vil bli en læringsarena for hvordan kulturarvsfeltet kan integreres bedre i samfunnsutviklerrollen i de nye regionene.
Tilskudd: 200 000 kroner

Snertingdalen ysteri, Oppland
Ysteriet har vært tomt i en årrekke. Det har vært vanskelig å få til drift, og Oppland har brukt ysteriet som eksempel på hva som kan komme i vegen for næringsaktivitet i kulturminner. Stadige overraskelser har utsatt produksjonene av ost for Den blinde ku. Det skal lages utstilling av gamle bilder og historien til ysteriet som vil bli et møtested i bygda.
Tilskudd: 300 000 kroner

Dato 27.03.2019 15:48 endret 28.03.2019 12:35

Pressevakt Riksantikvaren

Ikke send sms, telefonen viderekobles.
Telefonen er betjent i vanlig kontortid.
Tel: 404 65 153