Nyheter

Sju råd om solenergi for vernede bygg

Riksantikvaren har laget en ny veileder for solenergi. – Solenergi på vernede bygg er nytt for både eiere og forvaltning, men det kan være mulig med de riktige løsningene, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Publisert: 22. mai 2023 | Endret: 29. januar 2024

Solenergi på bygg med vern: På småhus med saltak kan solcelletakstein være en god løsning dersom det ikke er kulturhistoriske verdier knyttet til selve taktekkingen. Størrelsen på taksteinen er tilpasset bygningens skala og dimensjonering, og det blir samsvar mellom taket og resten av bygningen. Her er det tatt utgangspunkt i bygningens arkitektoniske kvaliteter ved valget av løsning.
På småhus På småhus med saltak kan solcelletakstein være en god løsning dersom det ikke er kulturhistoriske verdier knyttet til selve taktekkingen. Størrelsen på taksteinen er tilpasset bygningens skala og dimensjonering, og det blir samsvar mellom taket og resten av bygningen. Her er det tatt utgangspunkt i bygningens arkitektoniske kvaliteter ved valget av løsning. Foto: Skarpnes

Potensialet for å utnytte solenergi er stort i Norge, og utvikling og utbygging av solenergianlegg vil gå raskt i årene fremover. Derfor er dette et tema for diskusjon også for kulturmiljøfeltet.
Kulturminner og kulturmiljøer er viktige ressurser for samfunnet vårt. De er en viktig kilde til kunnskap og opplevelser, og ligger ofte til grunn for verdiskaping og næringsutvikling.

– Disse verdiene skal vi ta vare på, fastslår Geiran, samtidig som kulturmiljøforvaltningen skal bidra til at det norske samfunnet møter klimautfordringene på en god måte.
For at fredede og vernede bygninger skal bli bevart for fremtiden, er det viktig at de blir brukt og energieffektivisert så langt det lar seg gjøre. Da er det viktig å finne de riktige løsningene.

– Vi mener at solenergibransjen har en jobb å gjøre med å utvikle løsninger som kan fungere enda bedre sammen med eldre bygninger, sier Geiran. – Vi har tro på at det er mulig, slik at flere eldre bygg kan få solenergianlegg i fremtiden. Derfor etterlyser vi mer innovasjon og produktutvikling i bransjen.

Sju råd for solenergi

I forbindelse med veilederen har Riksantikvaren sju råd om solenergianlegg på eksisterende bygninger.

Etter innspill fra Byantikvaren i Stavanger ble solfangeranlegget redusert i størrelse og trukket lenger inn på taket, slik at det ikke er synlig fra gatenivå.
Stavanger Svømmehall Etter innspill fra Byantikvaren i Stavanger ble solfangeranlegget redusert i størrelse og trukket lenger inn på taket, slik at det ikke er synlig fra gatenivå. Foto: Trond Isaksen, Riksantikvaren
  • Med god tilpasning kan solenergianlegg fungere godt på mange bygninger. Alle som eier eller forvalter en større bygningsmasse bør kartlegge sine takflater og fasader for å vurdere potensialet for solenergianlegg.
  • I områder med høye kulturminneverdier kan det være mulig å installere solenergianlegg, men det er viktig å vurdere konsekvensene. Undersøk hvordan solenergianlegget vil påvirke opplevelsen av bygget eller miljøets arkitektoniske og kulturhistoriske verdier, og husk at det er et søknadspliktig tiltak!
  • Hvis du skal installere solenergianlegg i områder med høye kulturminneverdier, er det viktig at eier og forvaltning samarbeider om å finne de gode løsningene.
  • Bygg med flate tak er visuelt best egnet for solenergianlegg. Pass på at konstruksjonen tåler anlegget.
  • Som hovedregel bør eiere først gjøre tiltak for å redusere energibehovet, før muligheten for solenergianlegg blir utredet. Derfor er varmepumpe, temperaturstyring, tetting, varevinduer og etterisolering viktige tiltak å vurdere og gjennomføre først.
  • Undersøk om solenergianlegget faktisk er klimavennlig. Velg en produsent som kan gjøre rede for klimagassutslipp og naturressursforbruk, og som kan gi en fremstilling av total besparelse av energi og klimagassutslipp over beregnet levetid.
  • Mangfoldet i bygningsmassen vår må møtes med et mangfold av løsninger. Riksantikvaren vil oppfordre importører og produsenter til å kjøpe inn og utvikle løsninger som er godt tilpasset fredete og verneverdige bygninger.
På Elstad gård i Ringebu er det lagt solcellepaneler på deler av driftsbygningen. Fargen og omrammingen på panelene er godt tilpasset bølgeblikktekkingen, og panelene er systematisert på en god måte. Panelene dekker et helhetlig område, slik at de ikke konkurrerer med takflaten under.
Elstad Ringebu På Elstad gård i Ringebu er det lagt solcellepaneler på deler av driftsbygningen. Fargen og omrammingen på panelene er godt tilpasset bølgeblikktekkingen, og panelene er systematisert på en god måte. Panelene dekker et helhetlig område, slik at de ikke konkurrerer med takflaten under. Foto: Tore Røbergshagen, Innlandet fylkeskommune