Høringer og kunngjøringer

Skal ta vare på landbrukets kulturmiljø

Riksantikvaren sender nå et forslag til nasjonal bevaringsstrategi for landbrukets kulturmiljøer ut på høring. Høringsfristen er 30. juni 2024.

Publisert: 10. mai 2024 | Endret: 28. mai 2024

Kulturlandskap på Lista i Agder.
Vest-Lista i Agder. Området er et av Norges eldste jordbrukslandskap med spor etter menneskers aktivitet i over 6000 år. Her er helleristninger og skålgroper fra bronsealderen, gravhauger, sammenbygde langhus og klyngetun, krigsminner og utallige steingarder og rydningsrøyser. Aktiv landbruksdrift og driftige bønder holder landskapet i god hevd. Den ytterste sonen inngår i Listastrendene landskapsvernområde. Foto: Oskar Puschmann, NIBIO

Forslaget dreier seg om hvordan vi kan ta vare på bygninger, arkeologiske kulturminner og landskap fra jordbruk, skogbruk og reindrift i årene som kommer.

– Næringene i landbruket har vært med på å forme Norge. I kulturlandskapet i bygdene våre finner vi mange spor som går langt tilbake i tid, og flere lag av historie, sier Linda Veiby, avdelingsdirektør i Samfunnsavdelingen hos Riksantikvaren.

Riksantikvaren har fått i oppdrag av Klima- og miljødepartementet å lage et forslag til bevaringsstrategi for landbrukets kulturmiljøer. Nå sendes forslaget ut på høring. Fristen for å komme med innspill er 30. juni 2024.

Den nye strategien skal være et verktøy for å nå nasjonale mål på kulturmiljøfeltet. Over hele landet finnes et mangfold av kulturmiljøer som forteller om landbrukets betydning i norsk historie.

– Vi håper å få mange innspill slik at forslaget til bevaringsstrategi kan bli et nyttig verktøy for alle involverte. Sammen har vi en stor og viktig oppgave, med å legge til rette for at landbrukets kulturmiljøer bevares på en bærekraftig måte for fremtidige generasjoner, fortsetter Veiby.

Spydeberg prestegård i Indre Østfold
Spydeberg prestegård Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Digitalt høringsmøte

Riksantikvaren arrangerer et digitalt høringsmøte om forslaget til bevaringsstrategi for landbrukets kulturmiljøer den 6. juni 2024 kl 0900-11:30.

Meld deg på her (lenke til påmeldingsskjema)

Ta kontakt med arrangement@ra.no for nærmere informasjon.

Vil du komme med innspill?

Merknader og innspill sendes innen 30. juni 2024 til postmottak@ra.no. Merk e-post med «Høring Riksantikvarens bevaringsstrategi for landbrukets kulturmiljø».

Spørsmål?

Kontakt
Jostein Løvdal, seksjonssjef
jostein.lovdal@ra.no

Strategi for hele landet

Forslaget til strategi har fire deltema som er prioriterte områder innen det omfattende kulturhistoriske emnet landbrukets kulturmiljøer:

  • Bygninger i jordbruket
  • Jordbrukslandskapet
  • Kulturmiljøer i skog
  • Kulturmiljøer etter reindrift

Dette er overordnede felt med hver sine bevaringsspørsmål.

– Vi ønsker at kulturmiljø og sporene etter det som en gang var sees som en ressurs i utviklingen av landbruksnæringen og lokalsamfunnene, sier Veiby.

Strategien dreier seg ikke bare om å bevare, men også om å legge til rette for bærekraftig drift i historiske kulturmiljøer. Målet er å finne gode, langsiktige løsninger til beste for drift og vern.

– Hvis vi mister sammenhengen av syne, bokstavelig talt, mister vi viktig kunnskap om dem som var her før oss. Derfor vil vi se bevaring, bruk og utvikling i sammenheng. Bruk er det beste vern, og det gjelder også i landbruket. Samtidig er det viktig at driften tar hensyn til kulturmiljøverdiene, fortsetter Veiby.

Linda Veiby
Linda Veiby Fungerende avdelingsdirektør i Samfunnsavdelingen hos Riksantikvaren Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Samordnet innsats

Samarbeid er en sentral forutsetning for bærekraftig bevaring i det nye strategiforslaget. Det innebærer koordinering mellom myndigheter, på ulike nivåer, og mulighet for medvirkning fra alle i landbruksektoren.  

–Det nytter ikke om vi alle sitter på hver vår tue. Vi skal jobbe sammen om dette. Derfor oppfordrer vi alle som har innspill til forslaget om å sende sine synspunkter til oss innen 30. juni, avslutter avdelingsdirektør Linda Veiby hos Riksantikvaren.   

I tråd med stortingsmelding 16 (2019-2020) Nye mål i kulturmiljøpolitikken skal bevaringsarbeidet i norsk kulturmiljøforvaltning videreutvikles med vekt på engasjement, bærekraft og mangfold. Riksantikvaren utarbeider flere nye bevaringsstrategier for hvordan innsatsen kan legges opp for å nå disse målene, ved å samordne virkemidler og involvere ulike aktører.

Les mer om Riksantikvarens arbeid med bevaringsstrategier her

Lysthus og dam på Spydeberg prestegård i Indre Østfold
Spydeberg prestegård Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Pressekontakt

Pressevakt: 404 65 153
E-post: kom@ra.no