Avgjørelser i klagesaker

Skorveheia vindkraftverk. Klage på avslag på søknad om dispensasjon for etablering av anleggsvei ved automatisk fredet kulturminne etter kulturminneloven § 8.

Vår referanse 20/04881

Publisert: 29. januar 2021 | Endret: 29. januar 2024

Riksantikvaren har mottatt klage på Agder fylkeskommunes avslag på dispensasjon for etablering av anleggsvei/fylling til Skorveheia vindkraftverk som ville virke skjemmende for automatisk fredete kulturminner i området (ID-263803). Kulturhistorisk museum viste til at store deler av kulturminnet ville bli bevart etter anleggelsen av vindkraftverket, kulturminnet er godt dokumentert og det finnes tilsvarende kulturminner i området.

Både Kulturhistorisk museum og Fylkesrådmannen anbefalte å gi dispensasjon, men Hovedutvalget for kultur, folkehelse og frivillighet valgte å gå imot denne anbefalingen og ga avslag på søknaden.

Riksantikvaren har etter en helhetsvurdering kommet frem til at Agder fylkeskommune har vurdert saken for strengt. Klagen tas til følge.