Avgjørelser i klagesaker

Skudeneshavn kulturmiljø. Klage på avslag på søknad om dispensasjon til riving av bygningskonstruksjon. Kulturminneloven § 20.

Vår referanse 22/04323

Publisert: 25. mai 2023 | Endret: 29. januar 2024

Riksantikvaren har avgjort klage på avslag på søknad om dispensasjon for å rive husets eksisterende tømmerkasse og erstatte den med en ny konstruksjon. Rogaland fylkeskommune mente at tømmerkassen var viktig som kildemateriale, slik at riving ikke kunne tillates. Det ble også påpekt at det er stor forskjell mellom å bytte ut enkelte deler og å rive hele huset. Fylkeskommunen påpekte at utskiftning av bygningskonstruksjon ikke i seg selv ville være et vesentlig inngrep, men at tiltaket ville være i strid med formålet med fredningen.

Riksantikvaren presiserte at det er bygningenes eksteriør som omfattes av en kulturmiljøfredning. Dette betyr at både kledningen og de bærende konstruksjonene den er montert fast i (ytterveggene), takkonstruksjon og tekking, samt bygningenes fundamenter er omfattet av fredningen. Riksantikvaren sluttet seg til fylkeskommunens vurdering om at tiltaket i seg selv ikke ville være et vesentlig inngrep i kulturmiljøet, men fant ikke at det forelå særlige tilfelle for å rive huset. Klagen ble ikke tatt til følge.