Avgjørelser i klagesaker

Sogndalstrand kulturmiljø. Klage på avslag på dispensasjon for oppføring av garasje. Kulturminneloven § 20.

Vår referanse 22/04970

Publisert: 16. mars 2023 | Endret: 29. januar 2024

Riksantikvaren har avgjort klage på søknad om dispensasjon til oppføring av garasje. Rogaland fylkeskommune mente at tiltaket ville innebære så store terrenginngrep at tiltaket måtte anses for å være vet vesentlig inngrep i kulturmiljøet.

Riksantikvaren var enig i fylkeskommunens vurdering og påpekte at større terrenginngrep som hovedregel anses for å være et vesentlig inngrep i kulturmiljøet og at det omsøkte tiltaket ville svekke lesbarheten av jordbrukslandskapet, som er formålet med fredningen av sone C. Riksantikvaren mente at fjerning av fjell i det omfanget det var søkt om ville påvirke de overordnede trekkene og sammenhengene i miljøet på en måte som er i strid med formålet med fredningen. Klagen ble ikke tatt til følge.