Avgjørelser i klagesaker

Sogndalstrand kulturmiljø. Klage på avslag på søknad om dispensasjon for rekkverk i glass etter kulturminneloven § 20.

Vår referanse 21/02601

Publisert: 5. januar 2022 | Endret: 29. januar 2024

Riksantikvaren har mottatt klage på Rogaland fylkeskommunes avslag på søknad om dispensasjon for å etablere et rekkverk i glass på veranda. Avslaget ble begrunnet i at rekkverk i glass er en moderne oppfinnelse som vil være et fremmedelement i et verneverdig bygningsmiljø. Dersom det oppføres glassrekkverk i fredningsområdet, vil det helhetlige miljøet i Sogndalstrand påvirkes negativt.

Riksantikvaren sluttet seg til fylkeskommunens vurdering av at det ikke kan gis dispensasjon for tiltaket. Klagen tas ikke til følge.