Avgjørelser i klagesaker

Sogndalstrand kulturmiljø. Klage på delvis avslag på dispensasjon for solcelleanlegg. Kulturminneloven § 20.

Vår referanse 22/04720

Publisert: 16. mars 2023 | Endret: 29. januar 2024

Riksantikvaren har avgjort klage på delvis avslag på dispensasjon til etablering av solcellepanel på takflate mot sør. Rogaland fylkeskommune mente at takflaten lå så eksponert i kulturmiljøet at montering av solceller på ville føre til en vesentlig visuell endring som ikke var ønskelig.

Riksantikvaren omgjorde vedtaket og ga dispensasjon til å etablere solcellepanel på begge takflatene, under forutsetning av at disse var helt matte. I avgjørelsen la direktoratet vekt på at verdifulle taktekkingsmaterialer ikke ville gå tapt, og at tiltaket ikke ville svekke lesbarheten av jordbrukslandskapet, som er formålet med fredningen av sone C. Valg av bærekraftige løsninger som bidrar til å redusere klimautslipp ble ansett for å oppfylle kravet til at det må foreligge særlige tilfelle.