Avgjørelser i klagesaker

Sogndalstrand kulturmiljø. Klage på Rogaland fylkeskommunes avslag på søknad om oppføring av bobilgarasje. Kulturminneloven § 20.

Vår referanse 22/02931

Publisert: 29. november 2022 | Endret: 29. januar 2024

Riksantikvaren har avgjort klage på Rogaland fylkeskommunes vedtak om avslag på søknad om oppføring av garasje til bobil. Garasjen var allerede oppført da den ble omsøkt. Fylkeskommunen begrunnet avslaget med at garasjen ville innebære et vesentlig inngrep i kulturmiljøet.

Riksantikvaren sluttet seg til fylkeskommunens vurdering av at inngrepet var vesentlig. Videre uttalte Riksantikvaren at vilkåret om at det må foreligge særlige tilfelle heller ikke var oppfylt i denne saken. Det ble satt frist for tilbakeføring av tiltaket. Klagen ble ikke tatt til følge.