Avgjørelser i klagesaker

Sogndalstrand kulturmiljø. Klage på Rogaland fylkeskommunes avslag på søknad om utvidet terrasse. Kulturminneloven § 20.

Vår referanse 22/04442

Publisert: 23. januar 2023 | Endret: 29. januar 2024

Riksantikvaren har avgjort klage i sak om oppføring av terrasse i strid med vilkår gitt i dispensasjon. Terrassen som ble oppført, var større enn det var gitt dispensasjon for. Fylkeskommunen mente at tiltaket, slik det ble utført, ikke var tilstrekkelig tilpasset den eksisterende bygningen og kulturmiljøet ellers.

Riksantikvaren fant ikke grunnlag for å omgjøre fylkeskommunens vedtak, da vilkårene for å gi dispensasjon ikke var oppfylt. Klagen ble ikke tatt til følge.