Nyheter

Statsbudsjettet 2023 stabilt for Riksantikvaren

I forslaget til statsbudsjettet 2023 foreslår regjeringen en økning på 1,5 millioner til Riksantikvaren.

 

Publisert: 6. oktober 2022 | Endret: 29. januar 2024

Statsbudsjettet 2023 - i Røros verdensarvområde ligger Øvre Storwartz gruve.
Røros verdensarvsted. På Røros ligger gruven Øvre Storwartz. Foto: Riksantikvaren.

Statsbudsjettet 2023 foreslår at tilskudd til kulturminner ligger i hovedsak på samme nivå som tidligere, ved at kronebeløpet på tilskuddspostene er videreført. Dette er midler hvor eiere av kulturminner kan søke støtte over poster til istandsetting, brannsikring, verdiskaping med mer.

Tilskudd til istandsetting av kirker over Barne- og familiedepartementet har økt med 30 mill. fra 2022, og er nå på 48,9 millioner. Over Olje- og energidepartmentets budsjett har tilskuddene til arkeologiske undersøkelser i vassdrag doblet seg fra 4 millioner til 8 mill.

Engangsmidler som var øremerket fartøyet Anna Rogde i 2022 er ikke videreført på fartøyvernposten, som dermed reduseres med ca. 2 millioner.

Seks millioner er overført fra tilskuddsposten for verdensarv til en budsjettpost hos Riksantikvaren. Disse midlene er øremerket faste utstillinger, som alle verdensarvområdene skal få på sikt.

Klima- og miljødepartementet foreslår også å bevilge 2 millioner kroner til rassikring av gruveganger på Øvre Storwartz på Røros. Sikringen berører fredede bygninger i verdensarvområdet Røros.

Posten for Besøkssenter for natur og verdensarv er økt med 2,5 mill. kroner for å legge til rette for autorisasjon av Struve Verdensarvsenter. Klima- og miljødepartementet foreslår også å gi 1 million til kartlegging av fredede hytter på Svalbard.

Se Klima- og miljødepartementets budsjettforslag for tabell for tilskuddsordninger.