Avgjørelser i klagesaker

Steinkjer kommune. Klage på Trøndelag fylkeskommunes midlertidige fredning av Steinkjer kirke. Kulturminneloven § 22 nr. 4.

Vår referanse 23/02369

Publisert: 8. februar 2024

Riksantikvaren har avgjort klage på Trøndelag fylkeskommunes vedtak om midlertidig fredning av eksteriøret på Steinkjer kirke og et område rundt kirken. Begrunnelsen for den midlertidige fredningen var at Steinkjer kommune hadde gitt tillatelse til å sette lys i hver nisje/rute i kirkens fasade. Fylkeskommunen mente at lyssettingen ville endre kirkens arkitektoniske verdi og at montering av lysarmaturene ville gjøre fysiske inngrep i fasaden som kunne gi permanent skade.

Riksantikvaren fant at fylkeskommunen ikke hadde hjemmel i forskrift om fastsetting av myndighet mv. etter kulturminneloven (ansvarsforskriften) til å midlertidig frede Steinkjer kirke, og konkluderte med at deler av vedtaket var ugyldig. Riksantikvaren opphevet vedtaket. Klagen ble tatt til følge.