Avgjørelser i klagesaker

Stiftelsen Porsgrunnmuseene. Klage på avvisning av søknad om tilskudd fra statsbudsjettet kapittel 1429, post 71.

Vår referanse 20/00498

Publisert: 6. april 2021 | Endret: 29. januar 2024

Riksantikvaren har mottatt klage på Vestfold og Telemarks avvisning av søknad tilskudd fra statsbudsjettet. Fylkeskommunens avvisning var begrunnet med at et ikke-vedtatt utkast til ny forskrift om tilskudd inneholdt bestemmelser om at stiftelser, hvor formuesverdiene faller tilbake til stat eller kommune ved oppløsning, ikke regnes for å være en slik privat eier som er tilskuddsberettiget.

I løpet av klagesaksbehandlingen hos Riksantikvaren, endret stiftelsen sine vedtekter for å komme inn under målgruppen for tilskudd.

Riksantikvaren uttalte at fylkeskommunen ikke hadde anledning til å avgjøre søknaden etter en forskrift som ikke er formelt vedtatt, men at forslaget til forskrift ikke endrer innholdet i dagens ordning for tilskudd. Da stiftelsen ikke oppfylte tildelingskriteriene for tilskudd på søknadstidspunktet, ble avvisningen opprettholdt. Klagen ble ikke tatt til følge.