Nyheter

Støtte til forsknings- og utviklingsrelaterte arrangementer i 2019

Riksantikvaren har i 2019 midler til å støtte forsknings- og utviklingsrelaterte arrangementer. Vi kan gi støtte til gjennomføring av seminarer, konferanser eller møter i nettverk, og deler ut opptil kroner 50 000 per arrangement.

Publisert: 25. juni 2019 | Endret: 30. januar 2024

Riksantikvarens midler vil tildeles arrangementer med tema som ligger innenfor forskningsbehov (fire hovedtemaer) definert av Riksantikvaren for 2016–2021. Forskningsbehovene omfatter både forskning på kulturminnene i seg selv, forskning på relasjonen mellom samfunnet og kulturminnene, og forskning på den operasjonelle forvaltningen av kulturminnene. Vi gir ikke midler til planlegging eller honorering av innledere på arrangementer.

Mer informasjon:

Ta kontakt med Mona Vibeke Moe ved spørsmål.
Mona.vibeke.moe@ra.no
Tlf.nr. 98202832

Fire hovedtemaer

  1. Kulturminner, kulturmiljøer og landskap i møte med klima- og miljøutfordringer
  2. Kulturminnenes samfunnsbetydning og samfunnsbidrag
  3. Forvaltningsmodeller og virkemiddelbruk
  4. De fysiske kulturminnene

(For utdypning se https://www.riksantikvaren.no/Ansvarsomraader/Forskning-og-utvikling/Riksantikvarens-forskningsbehov)

Søknadsinformasjon

Send søknad med beskrivelse og begrunnelse inne 1. oktober 2019 på e-post til postmottak@ra.no Merk søknaden med følgende referanse: 18/01200.
Tildelte midler skal brukes inneværende år, og faktureres Riksantikvaren senest 25. november 2019.

Ta kontakt med Mona Vibeke Moe ved spørsmål.
Mona.vibeke.moe@ra.no
Tlf.nr. 98202832

Dato 25.06.2019 09:01 endret 25.06.2019 09:20