Nyheter

Styrker kulturmiljø i kommunene med 9,3 mill.

Riksantikvaren har totalt fordelt 9,3 millioner tilskudd og kurs for å heve kunnskapen om kulturminner, kulturmiljø og landskap i kommunene.  

Publisert: 6. mai 2024

Kulturmiljøkompetanse og kulturmiljøplaner: Longyearbyen får midler i 2024.
Taubanesentralen, Longyearbyen. Longyearbyen får midler til kulturmiljøplan i 2024. Foto: Anders Amlo, Riksantikvaren.

I 2024 kom det inn søknader fra 38 kommuner og ni fylkeskommuner, mot 24 søknader fra kommunene og sju fylkeskommuner i 2023.

– Dette er en gledelig økning, og midlene går rett til kompetansebygging i kommunene, sier riksantikvar Hanna Geiran. – Det handler om at kommunene skal lage gode kulturmiljøplaner hvor de selv peker ut sine kulturminner, samt at vi tilbyr kommunene i fire fylker gratis kurs for deres ansatte i kulturmiljøforvaltning.

De fire fylkene hvor kommunene får tilbud om kurs i år er Finnmark, Rogaland, Buskerud og Nordland. Det er Riksantikvaren og den aktuelle fylkeskommunen som sammen med stiftelsen Norsk Kulturarv i Vågå som arrangerer kursene.

I fjor fikk Agder og Innlandet tilsvarende tilbud om kurs. Kursene i 2023 fikk svært gode tilbakemeldinger fra kommunene. Hele 95 % av deltagerne oppga i en spørreundersøkelse at kurset var nyttig i deres daglige arbeid, mens 98 % ville deltatt igjen på et tilsvarende kurs.

– Med dette håper vi at det blir litt enklere for kommunene å ta godt vare på sine verdifulle kulturminner, sier Geiran. – Kulturminner skaper identitet, tilhørighet og samhold, og de betyr mye for enkeltmennesket, for lokalsamfunnet og for storsamfunnet.

Kulturmiljøplanene, som kommunene også kan få støtte til gjennom tilskuddsordningen, skal være et verktøy for oversikt og god planlegging i kommunene. Arbeidet med kulturmiljøplaner i kommunene setter kulturmiljø på den lokalpolitiske dagsorden, og øker oppmerksomheten og kunnskapen om kommunens egne kulturminner og kulturmiljø. Se listen over hvem som får lenger ned i saken.

– Rundt 96 prosent av landets kommuner har eller er i gang med en egen plan, sier Geiran, men vi ser at flere kommuner har behov for å revidere planene. Noen fordi planen deres begynner å dra på årene, mens andre kommuner trenger en revisjon på grunn av kommunesammenslåing.

Les mer om kulturmiljøplaner i kommunene.

Siste år med driftstilskudd til Murbyen Oslo

Fylkeskommunene og Sametinget kan også søke om midler til kurs, seminarer og veiledning av kommunene. I tillegg får bygningsvernsenteret Murbyen Oslo én million i tilskudd. Murbyen har tidligere hatt øremerkede midler i statsbudsjettet, men øremerkingen har falt bort.

Selv om Murbyen Oslo gjør en svært god innsats og bidrar sterkt til kompetanseheving på mur, så varsler vi i at dette er siste året Murbyen kan få tilskudd over denne tilskuddsordningen, sier Geiran. – Denne tilskuddsordningen er ikke ment for å gi permanente driftstilskudd, siden den primært er ment for konkrete tiltak for kompetanseheving. Murbyen må derfor finne andre løsninger for finansiering fra 2025 etter to år med ekstraordinære driftsmidler i 2023 og 2024.

Tildeling 2024

Fylke Prosjekt  Tilskudd
Innlandet fylkeskommune Veiledning 100 000
Stange Arbeid med kulturmiljøplan 100 000
Elverum Ferdigstille kulturmiljøplan 100 000
Hamar Utvide kulturmiljøplan til å omfatte hele kommunen 100 000
Trysil Revidere kulturmiljøplan 100 000
Eidsvoll Arbeid med kulturmiljøplan 100 000
Hurdal Lage kart til kulturmiljøplan 100 000
Lillestrøm Ferdigstille kulturmiljøplan 100 000
Buskerud fylkeskommune Samarbeidsprosjekt med Akershus og Østfold, utbetalt til Buskerud 300 000
Hol Arbeid med kulturmiljøplan 100 000
Kongsberg Arbeid med kulturmiljøplan 100 000
Ringerike Arbeid med kulturmiljøplan 100 000
Indre Østfold Felles kulturmiljøplan for sammenslåtte kommuner 100 000
Moss Arbeid med kulturmiljøplan 100 000
Nordland fylkeskommune Veiledning, fagnettverk 100 000
Narvik Felles kulturmiljøplan for sammenslåtte kommuner 100 000
Bodø Registreringsarbeid for kulturmiljøplan 100 000
Hemnes Fagdager og webside for kulturmiljøer 75 000
Røst Revisjon av kulturmiljøplan 100 000
Bindal Arbeid med kulturmiljøplan 100 000
Vefsn Ferdigstille kulturmiljøplan 100 000
Sortland Revisjon av kulturmiljøplan 75 000
Gildeskål Registreringsarbeid for kulturmiljøplan 60 000
Sørfold Arbeid med kulturmiljøplan 100 000
Rogaland fylkeskommune Regionalt fagseminar 80 000
Gjesdal Rullering av kulturminneplan 100 000
Sokndal Revisjon av kulturmiljøplan 100 000
Vestfold fylkeskommune Veiledning og samarbeid med kommunene 80 000
Holmestrand Felles kulturmiljøplan for sammenslåtte kommuner 100 000
Notodden Arbeid med kulturmiljøplan 100 000
Tana Arbeid med kulturmiljøplan 100 000
Trøndelag fylkeskommune Fagmøter med kommunene 100 000
Snåsa Arbeid med kulturmiljøplan 100 000
Leka Arbeid med kulturmiljøplan 100 000
Flatanger Arbeid med kulturmiljøplan 100 000
Indre Fosen Rullering av kulturminneplan 100 000
Heim Arbeid med kulturmiljøplan 100 000
Sunnfjord Arbeid med kulturmiljøplan 100 000
Solund Ferdigstille kunnskapsgrunnlag for kulturmiljøplanen 100 000
Alver Felles kulturmiljøplan for sammenslåtte kommuner 100 000
Osterøy Oppstart av arbeid med kulturmiljøplan 100 000
Longyearbyen lokalstyre Arbeid med temaplan for kulturmiljø 100 000
Murbyen Oslo Tilskudd til bygningsvernsenteret 1 000 000
Sametinget Veiledning og rådgivning 100 000
Norsk kulturarv fire fylkesvise kurs for kommuner 3 945 000
Til sammen:   9 315 000