Avgjørelser i klagesaker

Sundnes gård. Klage på avslag på søknad om omdisponering av tilskudd fra Statsbudsjettet post 71.

Vår referanse 22/02718

Publisert: 9. august 2022 | Endret: 29. januar 2024

Riksantikvaren har avgjort klage på Trøndelag fylkeskommunes tilskudd til sikring av tak. Klagen gjelder tilskuddets størrelse. Fylkeskommunen la vekt på at det tidligere er utbetalt tilskudd til dette tiltaket, som ikke er benyttet. I tillegg uttalte fylkeskommunen at en annen bygning på gården måtte prioriteres for tilskudd.

Riksantikvaren var enig i fylkeskommunens vurdering av at det må prioriteres å gi tilskudd til tiltak på Storfjøsen. Det ble også vektlagt at tidligere tilskudd til Wittruplåna ikke har blitt benyttet. Klagen tas ikke til følge.