Nyheter

Tilskudd til verdiskapings­prosjekter med utgangspunkt i kulturarv

Riksantikvaren utlyser tilskudd til kulturarvbaserte prosjekter som kan støtte lokalsamfunn og næring som er påvirket av koronaepidemien.

 

Publisert: 3. april 2020 | Endret: 29. januar 2024

Kongevegen over Dovrefjell har blitt restaurert og tilrettelagt gjennom større, mangeårig prosjekt. Kongevegen er blitt en stor attraksjon og et turmål for mange. Prosjektet har mottatt verdiskapingsmidler fra Riksantikvaren i flere omganger, senest i 2019. Foto: Kongevegen over Filefjell.

Offentlige og private aktører kan søke om midler over statsbudsjettet 1429 post 77 Verdiskaping på kulturminnefeltet. Søknadene må mest mulig legge opp til forpliktende samarbeid og partnerskap på tvers av sektorgrenser og mellom forvaltningsnivå.

Hva slags prosjekter kan få støtte?
Vi søker etter prosjekter som gjennom god forvaltning og formidling av kulturminner, kulturmiljø og landskap mobiliserer til samarbeid og felles innsats for næringsutvikling, stedskvalitet, klima og miljø, deltakelse, livskvalitet og nytenkning.

Vi etterlyser tiltak rettet mot kulturarvsbasert næringsutvikling, som lokal tradisjonsnæring, håndverkertjenester og opplevelser som kan knyttes til fellesløsninger, tilrettelegging, klynge- og nettverkssamarbeid og kompetanseutvikling.

Koronaepidemien og andre samfunnsutfordringer, slik som klima, og miljø, økonomisk nedgang, migrasjon og inkludering, gjør at vi Norge i mange tilfeller må tenke nytt. Vi vektlegger derfor prosjektsøknader som tar opp de langsiktige utfordringene vi står overfor. Det kan for eksempel være knyttet til endrede markeder, behov for virtuell læring, og nye møteplasser, kompetanseutvikling, og behov for å styrke samhandling og nytenkning i lokalsamfunn.

Det er anledning til å søke om midler til utprøvings- og forprosjekter. Det er da viktig å plassere prosjektet inn i en planlagt utviklingsprosess/-sammenheng.

Hvordan går du fram?

En fullstendig oversikt over ordningen finner du her. Her finner du mer informasjon om vilkår og tildelingskriterier.

Ta gjerne kontakt med regional kulturminneforvaltning i fylkeskommunene eller Sametinget for drøfting av forslag. Ta eventuelt også kontakt med Riksantikvaren, ved Geir Tvedt, e-post:  gtv@ra.no, tlf. 982 02 840.

Det er løpende søknadsfrist for søknader, og Riksantikvaren kan dekke inntil halvparten av prosjektkostnadene. I forprosjekter med videre kan Riksantikvarens andel være noe større. Det er ikke noe eget søknadskjema, og søknader sendes direkte til Riksantikvaren med kopi til fylkeskommunen.