Tilskuddsordninger

Tilskudd til dekning av utgifter til arkeologiske undersøkelser ved mindre, private tiltak

Hvem kan søke?

Private tiltakshavere for arkeologiske undersøkelser.

Hva kan du søke om?

Kulturminneloven sier at staten skal dekke utgiftene helt eller delvis ved mindre, private tiltak når utgiftene til de arkeologiske arbeidene blir urimelig tyngende for tiltakshaveren. Hovedregelen i kulturminneloven er at offentlige og større, private tiltakshavere må betale for nødvendige arkeologiske registreringer eller utgravninger. Når det gjelder mindre, private tiltak, dekker staten helt eller delvis utgiftene.

Hvordan søker du?

Søknaden skal ikke sendes som en søknad om tilskudd, men som «Søknad om tillatelse til inngrep i automatisk fredet kulturminne». Søknaden skal sendes til fylkeskommunen.

Når man søker om tillatelse til inngrep i automatisk fredete kulturminner, vurderer fylkeskommunen og Sametinget om søknaden gjelder et mindre, privat tiltak.

Hvis tiltaket blir vurdert til å være et mindre, privat tiltak, dekker staten helt eller delvis utgiftene til de arkeologiske undersøkelsene. Riksantikvaren tar den endelige avgjørelsen og utbetaler tilskuddet til den institusjonen som gjennomfører de arkeologiske undersøkelsene.

Les mer

I rundskriv T2-07 på regjeringens nettsider ligger det utfyllende informasjon om mindre, private tiltak .

Forskriften for tilskuddsposten gir nærmere føringer for hvem som kan motta tilskudd, og hva det kan gis av tilskudd. Den gir også krav til søknad og rapportering.

Forskrift om tilskudd til automatisk fredete og andre arkeologiske kulturminner §3

Søknadskjema

Riksantikvarens søknadskjema om tillatelse til inngrep i automatisk fredet kulturminne.
NB! Husk å sjekke om din fylkeskommune har egne søknadsskjema-maler.

Post på statsbudsjettet

Kap. 1429 post 70.

Publisert: 17. januar 2023 | Endret: 3. juli 2023