Tilskuddsordninger

Tilskudd til dekning av utgifter til arkeologiske undersøkelser ved særlige grunner

Hvem kan søke?

Tiltakshavere for arkeologiske undersøkelser.

Hva kan du søke om?

Staten kan, helt eller delvis, dekke kostnadene til nødvendige arkeologiske undersøkelser, hvis det foreligger særlige grunner.

Hvordan søker du?

Dersom du mener at det foreligger særlige grunner til at staten skal dekke disse kostnadene, skal du begrunne dette i søknaden om tillatelse til inngrep i et automatisk fredet kulturminne. Det er ingen faste regler for hva som kan være særlige grunner. Se utfyllende informasjon i forskriften.

Derfor: søknaden skal ikke sendes som en søknad om tilskudd, men som “Søknad om tillatelse til inngrep i automatisk fredet kulturminne”. Søknaden skal sendes til fylkeskommunen.

Forskriften for tilskuddsposten gir nærmere føringer for hvem som kan motta tilskudd, og hva det kan gis av tilskudd. Den gir også krav til søknad og rapportering.

Forskrift om tilskudd til automatisk fredete og andre arkeologiske kulturminner §3

Søknadskjema

Riksantikvarens søknadskjema om tillatelse til inngrep i automatisk fredet kulturminne.
NB! Husk å sjekke om din fylkeskommune har egne søknadsskjema-maler.

Post på statsbudsjettet

Kap. 1429 post 70.

Publisert: 17. januar 2023 | Endret: 3. juli 2023