Tilskuddsordninger

Tilskudd til freda kulturminner i privat eie

Hvem kan søke?

Private eiere av freda kulturminner og kulturmiljøer. Du kan også søke dersom du er eier av et kulturminne med en pågående fredningssak eller om kulturminnet er midlertidig freda.

Hva kan du søke om?

Du kan søke om tilskudd til istandsetting og vedlikeholdstiltak. Tilskuddet skal dekke merkostnader, helt eller delvis, som følge av krav til antikvarisk utførelse ved sikring, istandsetting, vedlikehold og skjøtsel.

Forskriften for tilskuddsposten gir nærmere føringer for hvem som kan motta tilskudd, hva det kan gis tilskudd til, og hvor mye. Den gir også krav til søknad og rapportering.

Forskrift om tilskudd til fredete kulturminner i privat eie (post 71)

Hvordan søker du?

Søknad om tilskudd sender du i søknadssystemet Digisak.

Søknader som gjelder Svalbard eller Jan Mayen, sendes til Riksantikvaren: e-post til postmottak@ra.no, eller via post til Riksantikvaren, Postboks 1483 Vika, 0116 Oslo.

Søknadsfrist

Neste søknadsfrist er 1. november.

Trenger du bistand eller veiledning for å søke om tilskudd?

Det er fylkeskommunene og Sametinget som fordeler tilskudd til freda kulturminner i privat eie. Ta kontakt med din fylkeskommune eller Sametinget for å få nærmere informasjon om prioriteringer eller hjelp og veiledning til søknaden.

Post på statsbudsjettet

Kap. 1429 post 71.

Publisert: 16. januar 2023 | Endret: 3. juli 2023