Tilskuddsordninger

Tilskudd til kulturminnearbeid i kommunene

Hvem kan søke?

Kommuner, fylkeskommuner og Sametinget.

Hva kan kommunene søke om?

Tilskudd til å sette i gang arbeid med kulturmiljøplan, rullere eksisterende kulturmiljøplan eller for å lage en helhetlig kulturmiljøplan for en sammenslått kommune samt til ulike kompetansemodeller for å styrke kulturmiljøkompetansen lokalt og regionalt.

Hvordan søker du?

Søknad sendes Riksantikvaren via fylkeskommunen.

Søknaden fra kommunene om tilskudd til kulturmiljøplan må inneholde følgende:

  • Prosjektbeskrivelse som omfatter organisering av arbeidet i kommunen, framdrift, budsjett, finansiering og kontaktperson.
  • Politisk vedtak dersom søknaden gjelder utarbeiding/rullering av plan med fokus på kulturminner (kan ettersendes, ev. tas inn i planstrategien).

Søknadsfrist

Det er lurt å beregne litt god tid, fordi fylkeskommunene har ulike frister for når de må ha søknadene fra kommunene. Ta kontakt med fylkeskommunen for mer informasjon.
Søknadsfristen til Riksantikvaren er 15. februar.

Invitasjonsbrev

Invitasjon til å søke om tilskudd til Kulturmiljøarbeidet i kommunene

Post på statsbudsjettet

Kap. 1429 post 60.

Publisert: 17. januar 2023 | Endret: 18. mars 2024