Tilskuddsordninger

Tilskudd til samiske kulturminner og kulturmiljøer

Hvem kan søke?

Private eiere av fredete samiske kulturminner og kulturmiljøer. Også eiere av kulturminner som er midlertidig fredet eller der fredningssak er under behandling, kan søke.

Hva kan du søke om?

Tilskudd til istandsetting og vedlikeholdstiltak. Tilskudd skal dekke merkostnader, helt eller delvis, som følger av kvar til antikvarisk utførelse ved sikring, istandsetting, vedlikehold og skjøtsel.

Forskrift

Forskrift om tilskudd til fredete kulturminner i privat eie (post 71)

Hvordan søker du?

Søknad om tilskudd sendes i søknadssystemet Digisak.

Søknadsfrist

Neste søknadsfrist er 1. november

Post på statsbudsjettet

Kap. 1429 post 71.

Publisert: 16. januar 2023