Høringer og kunngjøringer

Avsluttet høring: Fredningsforslag av låven på Tomta, Peistorpet.

Låven på Tomta, Peistorpet bærer en uvanlig stor mengde innrissede magiske symboler. Bruken av magiske symboler finnes på flere av kulturminnene, men omfanget gjør låven på eiendommen Tomta til et sjeldent kulturminne av nasjonal verdi. Høringsfrist er 1. februar 2024.

Publisert: 4. desember 2023 | Endret: 2. februar 2024

Låven På Tomta, Peistorpet Et utsnitt av noen av innrissingene man finner på låven. Foto: Øystein Hagland, Riksantikvaren

Begrunnelse for fredningen

Låven på Tomta er et eksempel på en skogfinsk gårdsbygning, og et av flere kulturminner som er valgt ut til å representere den skogfinske befolkningens kulturminner. Låven ble sammenbygget av tre eldre låvebygninger på 1840-tallet, og inneholder en rekke rissede magiske symboler som skulle beskytte eiendom, folk og fe. Gardsfolket har benyttet låven til overnatting for seg selv og reisende, særlig i forbindelse med sesongarbeid.

Bruken av magiske symboler har vært en viktig del av og er utbredt i skogfinsk kultur i Norge tilbake til 1600-tallet. De magiske symbolene hadde en beskyttende funksjon, og de var ofte plassert på bygninger som inneholdt verdier det var viktig å beskytte. Symbolene ble risset eller skåret inn på dører, rundt døråpninger eller andre åpninger i veggene. Egne fruktbarhetssymboler ble også risset inn. Disse skulle bidra til større avlinger og fruktbarhet hos gårdsdyrene.

De magiske symbolene som er risset inn rundt inngangene på låvebygningen på Peistorpet er plassert på en måte som var karakteristisk og fantes på mange driftsbygninger. Låven har dermed stor kunnskapsverdi og identitetsverdi om skogfinnenes liv og virke.

Formålet med fredningen

Formålet med fredningen er å bevare låven på Tomta, Peistorpet, som et kulturhistorisk og bygningshistorisk viktig eksempel på skogfinsk tradisjon for rissing og bruk av magiske symboler på og rundt innganger på driftsbygninger. Formålet med fredningen av låven er å sikre kunnskaps- og identitetsverdi og opplevelses- og pedagogiskverdi om skogfinnenes tradisjoner, liv og virke.

Formålet er videre å bevare rominndeling, bygningsdeler og overflater i de deler av interiøret som spesifisert i omfanget. Fast inventar skal bevares som en integrert del av interiøret. Eldre dører som står lagret på låven skal også bevares. 

Formålet med å frede oppholdsrommet i låven er å bevare det som eksempel på overnattingssted som reisende/romanifolket/taterne har benyttet seg av, blant annet i forbindelse med sesongmessig arbeid og handel med bondebefolkningen. Rommet har også vært benyttet som oppholdsrom, arbeidsrom og overnattingssted av gårdsfolket selv.

Fredningen skal bidra til å:

  • sikre at kulturhistoriske og bygningshistoriske verdier ved kulturminnet bevares
  • sikre kulturminnet som kilde til kunnskap om skogfinsk jordbruk, og bruk av magiske symboler.
  • bevare kulturminnets eksteriør med fasadenes hovedstruktur og detaljering, opprinnelige/ eldre vinduer og dører, materialbruk og overflater
  • bevare kulturminnets interiør med rominndeling og bygningsdeler.

Hvor skal merknader sendes?

Merknader og innspill sendes innen 1. februar 2024, merket Låven på Peistorpet, ref. 23/03671.

Brevet kan sendes elektronisk til postmottak@ra.no, eller pr. post til Riksantikvaren, Pb. 1483 Vika, 0116 Oslo.

Spørsmål?
Ta kontakt med Riksantikvarens saksbehandler Øystein Hagland på e-post: oystein.hagland@ra.no

Omfang

Fredningen omfatter kulturminnet avmerket på fredningskartet.

Fredningskart Peistorpet Foto: Riksantikvaren
Låven på Tomta sett fra alle kanter. Foto: Øystein Hagland, Riksantikvaren