Nyheter

Trekker innsigelse i Lillesand

Nylig ble det lagt frem et revidert planforslag for Lillesand sparebank, som skal bygges i kjernen av Lillesand sentrum. Riksantikvaren har nå trukket sin innsigelse mot planforslaget.

Publisert: 3. mai 2023 | Endret: 29. januar 2024

Lillesand Illustrasjonen viser planforslaget Riksantikvaren har akseptert. Foto: Marius Egeland Architects

Reguleringsplan for Lillesand sparebank innebærer ny bebyggelse i kjernen av Lillesands kulturhistoriske sentrum, med verneverdig trehusbebyggelse fra 1800- tallet og en rekke fredete bygg. Planforslaget som Riksantikvaren reiste innsigelse mot ville bidratt til en nedbygging av nasjonale kulturmiljøverdier i Lillesand, samt direkte påvirket en vedtaksfredet bygning. I det nye forslaget innordner det nye bygget seg den eldre bebyggelsen.

Lillesand sentrum omfattes av Riksantikvarens NB!- register som nylig er revidert og oppdatert i Riksantikvarens kulturmiljødatabase Askeladden. Hele planområdet ligger innenfor Riksantikvarens NB!-område, og er derfor innenfor et område som omfattes av nasjonale kulturmiljøinteresser. I tillegg ligger planområdet innenfor hensynssone for bevaring av kulturmiljø.

Lillesand Illustrasjonen viser planforslaget Riksantikvaren reiste innsigelse mot.
Foto: Marius Egeland Architects
Lillesand Illustrasjonen viser planforslaget Riksantikvaren har akseptert.
Foto: Marius Egeland Architects

Kulturmiljøet i Lillesand har nasjonal verdi sett i lys av sin arkitekturhistorie, samferdselshistoriske og næringshistoriske rolle som sjøfartsby, samt utskipingshavn for trelast. Lillesand dokumenterer og formidler denne historien gjennom en svært intakt bebyggelse og bymiljø fra 1800-tallet.

Pressevakt Riksantikvaren

Ikke send sms, telefonen viderekobles.
Telefonen er betjent i vanlig kontortid.
Tel: 404 65 153