Avgjørelser i klagesaker

Ulsvold. Klage på Innlandet fylkeskommunes avslag på tilskudd til ikke-fredet fjøs. Statsbudsjettet post 71.

Vår referanse 22/03717

Publisert: 29. november 2022 | Endret: 29. januar 2024

Riksantikvaren har avgjort klage på Innlandet fylkeskommunes avslag på tilskudd til ikke-fredet fjøs. Fylkeskommunen begrunnet avslaget med begrensede midler og at bygningen ikke er fredet. Fylkeskommunen overførte imidlertid søknaden din til en annen fylkeskommunal tilskuddsordning. Du ønsket likevel å opprettholde klagen. I tillegg ba du om en avfredning av en annen bygning på gården din.

Riksantikvaren uttalte at ikke-fredete bygninger faller utenfor målgruppen for tilskuddsordningen og oppfordret eier til å søke om midler fra andre tilskuddsordninger, for eksempel fra Kulturminnefondet. Direktoratet hadde tidligere mottatt forespørsel om avfredning. Saken lå til vurdering i direktoratet, og ville besvares i eget brev. ble ikke tatt til følge.