Avgjørelser i klagesaker

Uppigard Skjåk. Klage på Innlandet fylkeskommunes tilskudd til istandsetting av småfefjøs. Statsbudsjettet post 71.

Vår referanse 22/03718

Publisert: 29. november 2022 | Endret: 29. januar 2024

Riksantikvaren har avgjort klage på Innlandet fylkeskommunes tilskudd til istandsetting av småfefjøs. Samtidig ble søknad om midler til to andre bygninger avslått. Klagen gjaldt tilskuddets størrelse. Fylkeskommunen uttalte at det var begrensede midler til fordeling, og at småfefjøset måtte prioriteres. Det ble også vist til at tilskuddet utgjorde omtrent 70 % av de totale kostnadene.

Riksantikvaren fant ikke grunnlag for å overprøve fylkeskommunens prioriteringer, da vedtaket var bygget på de føringene og prioriteringene som er lagt til grunn for tildelingene. Klagen ble ikke tatt til følge.