Høringer og kunngjøringer

Varsler fredningsoppstart for Isfjord Radio

– Isfjord radio har nasjonal verdi, sier riksantikvar Hanna Geiran. – Dette anlegget har en lang og unik historie som viser utviklingen i kommunikasjonsteknologi.

Publisert: 9. juni 2022 | Endret: 29. januar 2024

Isfjord radio
Isfjord Radio Isfjord Radio ligger på Kapp Linné på Svalbard. Foto: Ukjent, Riksantikvaren.

Fra det første sjømerket ble satt opp i 1912 har Kapp Linné og Isfjord Radio representert utviklingen innen kommunikasjonsteknologi på flere plan: Fra sjøfart til luftfart, fra radiosamband til telekommunikasjon og satellittsamband. Isfjord Radio er i dag en reiselivsdestinasjon som er tilgjengelig for både lokalbefolkning og turister.

– Vi forutsetter at fredningen ikke skal være til hinder for fortsatt turistvirksomhet og drift av tekniske funksjoner, sier Geiran. – Riksantikvaren ønsker at fredete bygninger skal kunne brukes, fordi bruk er det beste vern. Det er viktig å tilrettelegge for videre bruk av tekniske funksjoner, av stedet som reiselivsdestinasjon og den pågående omstillingen til grønn energi, samtidig som de kulturhistoriske verdiene i anlegget ivaretas.

Isfjord Radio er et helhetlig anlegg med spor etter alle de historiske fasene i radiostasjonens liv fra 1933 til 1999. Enkelte bygninger er bevart tilnærmet uendret, mens andre har spor etter utviklingshistorien og gjenspeiler den unike teknologiske utviklingen som har funnet sted på Isfjord Radio siste halvdel av 1900-tallet.

I fredningsprosessen vil Riksantikvaren vurdere omfanget av fredningen. Riksantikvaren skal også gjennomføre en vurdering av anleggets verneverdi og tekniske tilstand, samt av fremtidige vedlikeholds – og istandsettingskostnader.

Historikk

Den første radiostasjonen som ble oppført på stedet i 1933 skulle bidra til sikre skipsfarten på Svalbard og tilrettelegging av norsk radiokommunikasjon. Senere ble også den meteorologiske stasjonen og kystradiotjenesten flyttet til Isfjord Radio, og dermed ble Isfjord den mest sentrale stasjonen for telekommunikasjon på Svalbard ut hele 1900-tallet.

Ved gjenoppbyggingen av den tapte radiostasjonen etter andre verdenskrig, fortsatte Isfjord Radio å betjene skipsfart og værmelding. Stasjonen ble modernisert og utvidet utover 1950-tallet, særlig i forbindelse med det internasjonale geofysiske året i 1957/58 og for å ivareta rollen som bakkestasjon for de internasjonale polare flygningene. Dette bidro til å styrke stasjonens posisjon også internasjonalt. Perioden med modernisering og utvidelser satte markante spor på Isfjord Radio, spesielt ved oppføringen av en ny og stor hovedbygning tegnet av Riksarkitekten.

Neste periode som satte et særlig preg på bygningsmiljøet og antenneparken, var tilretteleggingen for satellittkommunikasjon på slutten av 1970-tallet. Gjennom dette sambandet ble Svalbard knyttet til det norske og internasjonale fjernvalget i 1981. Utover 80-tallet ble mer og mer av driften automatisert, og innen slutten av 1990-tallet ble alt av radiokommunikasjon drevet og fjernstyrt fra Longyearbyen.

Parallelt skjedde det moderniseringer på Isfjord Radio i forbindelse med hotelldrift i regi av Telenor, samtidig som det fremdeles ble drevet satellittkommunikasjon frem til 2005. Året etter solgte Telenor stasjonsmiljøet i sin helhet til Store Norske Spitsbergen Kullkompani (SNSK), og i 2008 overtok dagens leietaker Basecamp Explorer som driver av hotellvirksomheten. Telenor fortsatte sin aktivitet som leietaker i forbindelse med drift av antennestasjonen.

Omfang

Fredningsmeldingen omfatter samtlige bygninger, objekter og tekniske installasjoner/infrastruktur innenfor det avgrensende området som merket på kartet.

Kart over foreslått fredningsområde Isfjord radio.
Kart over foreslått fredningsområde for Isfjord Radio. Innenfor det skraverte området ligger anlegget som er foreslått fredet.

Videre prosess

Meldingen om oppstart av fredning blir kunngjort i Svalbardposten og Sysselmesterens nettsider.
Du kan sende merknader og innspill innen 27. juni 2022 til postmottak@ra.no
Etter at fristen er utløpt, vil Riksantikvaren utarbeide forslag til fredning i dialog mellom eiere, andre interessenter og Sysselmesteren. Fredningsforslaget vil bli sendt på høring til berørte parter og lagt ut til offentlig ettersyn.