Avgjørelser i klagesaker

Ve i Kristiansand. Klage på avslag på søknad om dispensasjon for metallsøk etter kulturminneloven § 8 første ledd.

Vår referanse 21/04045

Publisert: 5. januar 2022 | Endret: 29. januar 2024

Riksantikvaren har mottatt klage på Agder fylkeskommunes avslag på søknad om dispensasjon for bruk av metalldetektor. Søknaden gjaldt søk i et område med fire avgrensede lokaliteter, hvorav ett er registrert som automatisk fredet etter kulturminneloven. De resterende tre er registrert som «uavklart».

I avslaget vektlegger fylkeskommunen at det er ressurskrevende for museene å håndtere en sterkt økende innlevering av gjenstander fra metalldetektorvirksomhet. Fylkeskommunen viser også til at det ikke er behov for noen videre avklaring av vernestatus for den lokaliteten som er registrert som automatisk fredet, og det er fylkeskommunens oppgave å avklare nærmere status på de tre «uavklarte».

Riksantikvaren var enig med fylkeskommunen i at det ikke er behov for videre undersøkelser av lokaliteten som er registrert som automatisk fredet, og opprettholdt fylkeskommunens avslag. Når det gjelder de «uavklarte» lokalitetene, mente Riksantikvaren at Agder fylkeskommune ikke har anledning til å gi avslag på metallsøkingsaktivitet, da det har vært rikelig med tid til å vurdere både avgrensning og vernestatus for disse. All den tid forvaltningen bevisst har valgt å ikke registrere et kulturminne som automatisk fredet, kan det heller ikke behandles som om det var automatisk fredet.

Klagen tas delvis til følge.