Landskapsanalyse - Framgangsmåte for vurdering av landskapskarakter og landskapsverdi

Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Riksantikvaren (RA) har på oppdrag fra Miljøverndepartementet (MD) utarbeidet en framgangsmåte for landskapsanalyse til bruk i kommunal planlegging og konsekvensutredninger. Veilederen er fra 2010.

Current View