Metode for landskapsanlayse i kommuneplan

Veilederen er utarbeidet av Direktoratet for naturforvaltning og Riksantikvaren på oppdrag fra Miljøverndepartementet i 2011. Den presenterer en metode til bruk for kommuner som ønsker å utarbeide en landskapsanalyse for sin kommune. Videre gir den en beskrivelse av hvordan konsekvenser av arealbruksendringer i kommuneplanens arealdel kan vurderes med grunnlag i denne landskapsanalysen.

Current View